Umlando Wesibongo SakwaShabalala

Contents
1 Umlando wabantu bakwaShabalala
2 Amakhosi akwaMshengu ngokulandelana kwawo:
3 Indlu kaChagwe ngokulandelana kwayo:
4 Indlu yesibili ekaMshukangubo ongumfowabo kaChagwe:
5 Indlu yesithathu ngeka Manovunga okudume ngokuthi yindlu kaNyamazane
6 Indlu yesine ngeyasebuMnyameni esePhatheni eRichmond maphakathi neKwaZulu Natal.
7 Izithakazelo zakwaMshengu

Umlando wabantu bakwaShabalala
Abantu bakwaMshengu baziwa ngokuthi ngaMaChagwe. OMshengu badume ngezithakazelo zabo OMavuso, Tshabalala (Shabalala) noNgxabalala. AMaChagwe angawokudabuka eSwazini lapho kwakufanele bathathe khona ubukhosi kodwa kwaba khona umbango ubukhosi bathathwa kwaDlamini nguSobhuza. Kwafika isikhathi lapho kwakudwetshwa imingcele yilapho izingane zikaMshengu zahlukana phakathi ezinye zawela eSwazini ezinye zawela KwaZulu. Ngaphambi kwalesikhathi sokudwetshwa kwemingcele aMaChagwe ayengabeNguni. Futhi iSwazini yayingahlukanisiwe neKwaZulu.

Amakhosi akwaMshengu ngokulandelana kwawo:
UMshengu, uMavuso, uLudonga, uShabalala, uNoyaba, uChagwe, uMabhedla, uThapho, uThingisi, uShevi, uBhuqa, uSayiwana, uBhokwe, uSamanisi, uMehlwempi, uNkosikayikho noPhikindaba okwathi sekufanele aphathe ubukhosi bahlakazeka. Izindlu zakwaMshengu kubalwa ekaChagwe eNgomankulu, KwaJozisi ngaseMkhambathini maphakathi neKwaZulu Natal.

Indlu kaChagwe ngokulandelana kwayo:
UMshengu uzale uMavuso; uMavuso wazala uLudonga noMagudulela; uLudonga uzale uShabalala; uShabalala uzale uNoyaba; uNoyaba uzale uChagwe; uChagwe uzale uMabhedla; uMabhedla uzale uThapho; uThapho uzale uThingisi; uThingisi uzale uShevi; uShevi uzale uBandlalinjani; uBandlalinjani uzale uSogqubha; uSogqubha uzale uCetshwayo; uCetshwayo uzale uMandleni; uMandleni uzale uNdleko; uNdleko wazala uMoniwa okuyinkosana ekhona manje.

Indlu yesibili ekaMshukangubo ongumfowabo kaChagwe:
Lendlu itholakala ngaseHowick. UMshukangubo uzalwa nguNoyaba yena wazala uNgcunjwa; uNgcunjwa uzale uMakhosana; uMakhosana uzale uMeyiwa; uMeyiwa wazala uNqindi.

Indlu yesithathu ngeka Manovunga okudume ngokuthi yindlu kaNyamazane
Lendlu itholakala eMafakathini ngase Elandskop maphakathi neKwaZulu Natal. UManovuka uzalwa nguNoyaba yena uzale uNyamazane; uNyamazane uzale uMgijimi; uMgijimi uzale uHlephuka yena wazala u-Amos.

Indlu yesine ngeyasebuMnyameni esePhatheni eRichmond maphakathi neKwaZulu Natal.
Inkosana nguXutshwa ozalwa nguMthingisi yena uzale uMdingi; uMdingi uzale uSheli; uSheli uzale uMphuphuma; uMphuphuma wazala uMadladlamela.

Izithakazelo zakwaMshengu

Mshengu!
Shabalala!
Mavuso,
Ngxabalala!
Abengun’ abamhlophe bakaNoyaba
Sidwaba siluthuli!

Mabusi Kgwete

6 thoughts on “Umlando Wesibongo SakwaShabalala”

Leave a Comment