Umlando Wesibongo SakwaMbhele

Abantu bakwaMbhele bazalana kanye nabakwaNtuli kanye nabakwaShabangu. Banobuhlobo nabaseMaHlutshini. UMbhele wayelamana noZingili noNkosi II (wesibili) ogcine ezala abantu baseMaHlutshini. UZingili ugcine ezala isizwe samaZingili, uMbhele uzale isizwe saMaBhele.
Bobathathu bebezalwa nguDlamini II (wesibili) obebusa eSwaziland okusibeka ekutheni baphume kwaDlamini. Lababantu basemigedeni ngabasentabeni yaseLenge, ngasemfuleni iWasbank ngaseMnambithi. Ngabantu laba abebefuyile, imfuyo yabo idla eduze nemigede yabo. Ngesikhathi besemigedeni, kubhoke indlala badlana bodwa nabanye abebezidlulela ngendlela kwagcina sebaziwa ngamazimuzimu. Okunamhlanje abantu bakwaMbhele babizwa ngamazimuzimu. INkosi uSenzangakhona yabacela ukuba baphume emigedeni yabo. Ngaleso sikhathi bebebuswa nguMahlaphahlapha wakhona eMaBheleni.

Umuntu ogqame kakhulu kulababantu, nguSompisi kaGuqa Msalela kaNontshingila. USompisi ubengahambisani nokudla abantu. Usuke nabanye abebengahambisani nalowo mkhuba, behla nezwe bazokhonza KwaZulu kuSenzangakhona kaJama. Ngesikhathi beza KwaZulu, bebeqhuba izinkomo zabo sekubonakala ngezintuli ebezisuswa yizinkomo. Phakathi kwezingane zikaSompisi ayehamba nazo singabala inkosana yakhe, uGwatshaza, uNdlela, uMahawule noBhibhi indodakazi. UNdwane uzalelwe KwaZulu. Kuthe besanda ukufika KwaZulu inkosana uGwatshaza yashona.
Ekufikeni kukaSompisi KwaZulu, uzakhele igama eNkosini uSenzangakhona. Ngesikhathi ezocela indawo ezokhonza enkosini, imbuze ukuthi ungubani, zayichazela izinduna zayo inkosi ukuthi ungumholi walaba bantu ababonakele ngezintuli ngesikhathi behla ezintabeni nezinkomo zabo. Inkosi uSenzangakhona ithe “O! NingabakwaNtuli zankomo.”

Kusukela lapho ke kwabe sekuthiwa ngabakwaNtuli. Njengoba kushiwo ukuthi uSompisi uzakhele igama eNdlunkulu kwazise wayenobuciko bokupheka izinkobe nenyama. Ugcine esephekela iNkosi uSenzangakhona lapho wazithola esebizwa ngoNkobe. UBhibhi indodakazi kaSompisi, igcine igana inkosi uSenzangakhona, yazala uSigujana nendodakazi uNomqotho ogane iNkosi uMlandelwa wakwaMthethwa.

USigujana uhlale esihlalweni sobukhosi ngemuva kokukhothama kweNkosi uSenzangakhona kodwa akahlalanga isikhathi eside ngoba ubulawe kwangena umnewabo uShaka. USigujana ubulawe nguNgwadi kaGendeyana waseMaMbedwini, engumfowabo weLembe ngonina uNandi. UNdlela kaSompisi ekufeni komnewabo uGwatshaza, nguyena obeyinkosana. Inkosi uSenzangakhona imbuthele ebuthweni leNtontela.

UNdlela ugqame kakhulu ngesikhathi kubusa iSilo uShaka kaSenzangakhona. Njengoba bese kushiwo ukuthi nabantu bakwaShabangu baphuma kwaMbhele, bekunendoda yakwaMbhele ebibuya iphindelela izofuna uyise ayihlomulele emfuyweni yakhe. Kuthe isibuya okwesithathu, uyise wakhuza wababaza ethi: “Kanti uyashabanga manje wena ndodana?” Wayeqonde ukuthi iyabagebenga noma iyabaqola ngoba phela ukushabanga kusho ukuqola. Kusuka lapho ke, lendoda kwaba nguShabangu, nabantwana bonke bendlu yayo babe ngabakwaShabangu.

Kukhona noNdlela kaSompisi wayebambe elikhulu iqhaza embusweni waKwaZulu ngoba nguyena osindise uMntwana uMpande ekusocongweni yiSilo uDingane. UNdlela kaSompisi ube ngomunye wezinduna zeSilo iLembe. Ngesikhathi sekubusa iNdunduma yaseMgungundlovu inkosi uDingane, ube ngundunankulu wayo nezimpi ayezikhipha zinqoba, ngaphandle kweyaseNcome neyaseMaqongqo eMagudu. Kulezo zimpi yehlulwa eyeSilo saseMgungundlovu. KwaMbhele kuphuma oShabangu, oNtuli, oKhuboni, oMdletshe noMakwasa. Kanti futhi kukhona namanye aMaBhele aseSwazini naseZimbabwe.

English Summary

This article outlines the history of the Mbhele clan and their relation with Ntuli, Shabangu, Khuboni, Mdletshe and Makwasa clans.

By: Mbusiswa Jerry Zuma

18 thoughts on “Umlando Wesibongo SakwaMbhele”

 1. Sibonge kakhulu lapho Nxamalala..msholozi.
  Mina ebengifisa ukwazi wukuthi aMaMbhele akwaxhosa wona aqamukaphi
  Ngokomlandu waseMabheleni?

  Reply
  • Sawubona, siyabonga ngombuzo wakho. Le-website igxile kakhulu emlandweni wabantu abasendaweni yaKwaZulu, kodwa singakubuzela kwabanye abasebenzisi ukuthi bakhona yini abaziyo abangawuphendula umbuzo wakho.

   Reply
 2. Sibingelele Phulm’ephethe.

  Mina ngingiZakhele Mbhele waseXobho (kwaBhaca). AmaBhele maningi kakhulu eXobho naseMzimkhulu, naseMkhomazi. Uma sizithopha singoMphemba, Sompisi, Godide njalonjalo. Ebengifisa ukukwazi ukuthi, abantu bakwaMbhele basenhla nesifundazwe bayasiphika bathi asibona abakubo ngoba singamaBhaca. Singaganelana yini nabo? Nabo futhi oZuma baningi ngokunjalo noMkhize noKhumalo. Izithakazelo ziyafana.

  Reply
 3. thokozani makhehla, amaBhele asemaxhoseni awela uthukela ngemfazwe yemfecane, bahambe behlukana kodwa ekuqaleni bakhokhelwa nguQunta baqala bacasha emzimkhulu bese bewela umzimvubu, ukusweleka kukaQunta unyana UMabandla bese beshiya umzimkhulubesiya eButterworth. on the way they they were pounced by abaThembu under Ngubengcuka (King Dalindyebo) who killed a great number of amaBhele and later Madzikane and his followers who inflicted severe blow on the fragmented and weakened clan (amaBhele)….to continue….

  Reply
 4. Mina nginguBhekinkosi Mbhele eHighflats/Ixopo eMzumbe. Nginenkolelo eyodwa mina. Into esifake uMbhele, Khuboni,Ntuli, Sompisi etc, leyonto ayidingi ngiyibhecusele. Umlando mude. Wonke umuntu wakwaMbhele mina owakithi, onganginaki anginandaba ngiqhubeka nabanginakayo nje QHAAAA.

  Reply
 5. Nami ngithando ukubuza:
  1. Kukhona yini ubuhlobo phakathi abakwaMbhele nabakwaZimu? (Based on what you mentioned above).
  2. Ukhona yini umehluko phakathi abwaMbhele (with an ‘h’) nabakwaMbele (without an ‘h’). Uma kungukuthi ukhona, bengingacela uwuchaze lomehluko.
  3. AmaBhele asemaXhoseni: there is part of history that you missed – labo bahamba besuka eMhlumayo, eLenge ngaseMnambithi. Bahamba baze bafika emaXhoseni. uPhikolomzi on the above comments seem to know more on this part of umlando wethu.

  Reply
 6. Sanibonani. Minangicela ukusizwa ngokubhalelwa isithakazelo sakaMbhele ukusukela lasicala khona kufika lasiphelela khona.Please.

  Reply
 7. Sanibonani. Mina engukwaziyo ukuthi awukho umehloku phakhathi koMbhele noMbele khumbula ukuthi umbhalo(written word) ufike kamuva nabamhlophe. Ukuthi usibhala kanjani isibongo akwenzi umehluko.
  Kukuwa Mbele eKatlehong

  Reply
 8. Asibingelele igama Musa Shabangu ngicela ukwazi ngabantu bakwa Gwebu ukuthi bangena kanjani ema Bheleni

  Reply
 9. Ngiyabonga ngomlando esiwutholayo singamabhele. Ngifisa ukubuza ukuthi lamaBhele asuka eLenge wona agudla ugu ehla njalo njengoba ethe chithi saka ko Xobho, Mzimkhulu, Bulwer nako Portshepstone, and ekhokhelwa ngubani nokuthi ngubani uDlambula?

  Reply
 10. Ngibengelele ema Bheleni ase Lenge umlando wesizwe sakwa Mbhele ubanzi futhi unothile. Njengoba sifunda ku: Ulwazi programme.org mina engicela sikwazi sonke ma Bhele ukuthi noma iliphi I Bhele noma lingaba kumuphi umhlaba kodwa ladabuka eLenge entabeni ephakathi kwe Mnambithi kanye ne Wasbank.

  Reply

Leave a Reply