Umlando weMotala Farm: 1900-1919

Umsuka weRichmond Farm

Ipulazi elingama-acres angu-5,606 (amahektha angu-2,268) esiqongweni seKloof escarpment elaziwa ngokuthi i-Tavelberg (Tafelberg – Table Mountain) ekuqaleni laliphethwe uWilliam Cowie, ongowokuqala ukufika eNatali nabakwaVoortrekkers phakathi nawo-1830. Ngo-Agasti 1845 uCowie wathengisa iTavelberg (Tafelberg) Farm, esukela eKloof Gorge yaze yayofika esigodini sasePinetown-Umhlathuzana, kuMnuz William Swan Field owaliqamba kabusha ngokuthi iRichmond Farm.

Njengoba uWilliam Swan wayengenankosikazi noma abantwana wadlulisela iRichmond Farm kumfowabo uJohn Coote Field ngoNovemba 1867 nge-Deed of Transfer 304. UJohn Coote wayehlala eRichmond Farm kwaze kwaba uyedlula emhlabeni ngo-1896 kodwa kwaba ngemva kokushona komfelokazi kaJohn Coote ngo-1901 ukuthi iRichmond Farm yahlukaniselwa phakathi kwezingane zabo nabazukulu abasaphila. Indawo namuhla eyaziwa ngokuthi i-Motala Farm kanye ne-Tanglewood Farm cishe yazuzwa unkosikazi kaMnu William Gillitt u-Elizabeth (ezala uField), nakuba iMnyuziyamu ingazange ithole imibhalo yokufakazela lokho. Eduze namapulazi ashiwo ngenhla kwakuyiSurprise Farm eyatholwa uWilliam Swan Gillitt, indodana kaWilliam no-Elizabeth kanye nomzukulu kaJohn Coote Field.

UMnu. M.A. Motala

NgeMpi Yezwe Yokuqala (1914-1918) uMnu. Mahomed Ahmed Motala, usomabhizinisi waseNdiya owayehlala eThekwini, wathenga ingxenye yeRichmond Farm kuMnumzane William Gillitt. UMnu Motala uzalelwe wafunda eKathor, eNdiya wafika eThekwini lapho eqashwe khona. Kamuva ibhizinisi lakhe lezimpahla zokugqoka ku-West Street lakhula futhi lamnika isisekelo esihle sezimali sokuthenga umhlaba. UMnu. Motala owaziwa kakhulu ngokusiza umphakathi, unikele ngehholo iMotala eThekwini, ungowesibili ngobukhulu ukunikela ngeShastri College eThekwini futhi uyena yedwa onikele ngeMotala Lads Home eWyebank. Maphakathi nawo-1920 uMnu. Motala wahlukanisa ingxenye yakhe yeRichmond Farm futhi waphinde wadayisela abokufika baseNdiya ezazifuna ukuziqalela izingadi zazo ezimakethe. Uphinde wanikela ngomhlaba ongu-acre (4,050 square metres) esiqongweni segquma eliseduze kule ndawo ukuze usetshenziswe njengendawo yamathuna abahlali.

Umthombo

  • I-Byrne-Spencer, Sheila. British settlers in Natal 1824-1957, Vol.6 Durban: University of Natal, 1992. p.28.2.
  • I-Phipps, Eunice. Fields of Fields Hill. Privately published Oct. 1963. p.17.3.
  • I-The South African Indians Who’s Who. Pietermaritzburg: Natal Witness, 1936. p.105.

Leave a Reply