Umlando waseNanda

Ngeminyaka yama-1830, iNatali yayinesikhashana i-Boer Republic ebizwa ngeNatalia. Amabhunu amaningana azitholela amapulazi okubalwa neNanda. Lezi zashiywa kakhulu indiva ngenkathi amaNgisi ethatha iNatal ngo-1843 futhi bawela ezandleni zama-land speculator. Ngasekupheleni kwekhulu leminyaka, amaKristu amaningi acebile avela emishini yaseNanda kubandakanya iDubes neGumedes, bathenga umhlaba kuma-speculator. Iningi labalimi baseNdiya ababengazibekile phansi nabo bathenga umhlaba lapha. Kuze kwaba ngu-1920, laba banikazi bomhlaba babekwazi ukuziphilisa kahle ngezitshalo zabo (uDube ngokwesibonelo wayekhulisa umoba). Kodwa-ke babona ukuthi ukubandlululwa kubukela phansi ukusebenza kwabo kwesikhathi eside. Ngama-1930, yonke indawo yabanikazi bezindawo ezizimele eNanda yaqokwa njengendawo yase-Afrika ngokomthetho wobandlululo. Lokhu bekungukuhlaselwa kwabanikazi bomhlaba baseNdiya lapho ngemuva kwalokho ababenqikaza ukufaka noma yikuphi ukutshalwa kwemali okusha emapulazini abo. Izinto zaqhubeka ngesimo sokungaqiniseki kwaze kwaba ngasekupheleni kweminyaka yama-1950, lapho uhulumeni wobandlululo owawusuphethe iminyaka eyishumi, wanaka abantu basemadolobheni ase-Afrika . Ukuze kwethulwe ukulawula okuqinile ngokungena ezindaweni ezisemadolobheni, umbuso wakha amalokishi amasha nxazonke zeTheku.

‘Abalimi Masemjondolo (Shack Farmers)’

Ukutholakala kwezindlu kwancika emisebenzini. Idolobha elikhulu lemjindolo nelibaluleke kakhulu eThekwini, iCato Manor, lacekelwa phansi kwathi abahlali ababehleli ngokusemthethweni bathuthelwa KwaMashu. Labo abangenayo imisebenzi kwakudingeka bashiye idolobha. Kodwa-ke bathuthela ezindaweni ezinjengeNanda. Abanikazi bomhlaba eNanda, manje ababesesimweni sokuphelelwa yithemba, bangaqasha iziza zemijondolo ezaba yindlela engenisa imali kakhulu kunokulima izitshalo. Baba ‘abalimi basemjondolo’ futhi lokhu kwaba ukuqala kokufuduka emadolobheni eNanda.

Kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1970, iNanda yabona abantu abaningi bevela ezindaweni zasemakhaya ezikhungethwe yisomiso. Ngawo-1980, iNanda yashintsha ukusuka ekubeni idolobha elincane elithule ngokuya endaweni yokuhlala eminyene ngokweqile ebonakaliswa amazinga aphezulu okwentuleka kwemisebenzi. Lokhu, kuhlanganiswe nayingcindezi yezenhlalo yokwanda kwamadolobha ngokushesha, ukungavikeleki obekuzwakala kakhulu kubaqashi, kanye nokuqiniswa komzabalazo wokulwa nobandlululo kule minyaka, isimo santengantenga kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umbuso wobandlululo wawufisa ukulawula le mikhukhu futhi izinqubomgomo zawo zenza lukhulu ekuzinzeni  kwendawo.

Kusukela ngo-1985 kuya phambili, iNanda yabanjwa udlame. Okokuqala, izakhamuzi zaseNdiya ezazisele kule ndawo zaxoshwa (ngo-1985). Kwase kuba nempi phakathi kwe-ANC ne-IFP ikakhulukazi eLower Inanda (ngaseBhambayi, eLindelani, nasezigabeni ezintsha zelokishi laseNewtown). INanda ibingenye yezindawo ebezinodlame kakhulu esifundazweni sonke. Kusukela ngo-1994, lesi simo sesithule kakhulu, kepha ukuqubuka kodlame okwamanje kusaqhubeka ngenxa yeqembu lezepolitiki nokukhonjwa kwabaholi bezombusazwe abathile kuphela.

Namuhla iNanda, iNtuzuma naKwaMashu (INK) ngokuhlanganyela bayingxenye yohlelo lokuvuselelwa emadolobheni oluvelele, olwaqalwa nguhulumeni waseNingizimu Afrika.

Leave a Comment