Umlando Ngokuhlukana Kwesibongo SakwaMeyiwa NoMsomi

Lapha sibheka umlando ngesibongo sakwaMsomi ukuthi bahlukana kanjani phakathi kuze kubekhona abakwa Meyiwa. Sibe nengxoxo noBaba Cabangela Meyiwa ohlala endaweni yaseNanda, kaBester. Ubaba uMeyiwa usixoxela ngokuhlukana okwenzeka eMaSomini. Ngokwesintu umnumzane uyaba nesithembu. Esithenjini kubakhona undlunkulu kanye nondluncane. Uma kwenzeka kube khona umakoti ekhaya ekufanele aphume kuvamise ukuthi kube omncane. Kodwa kwakungavamile ukuthi kuhlukwane ngokuhlala. Umnumzane uma eganwe isithembu kuba khona inkosana okungumfana omdala ekhaya.

Nomnumzane wakwaMsomi wayeganwe isithembu kukhona undlunkulu nonkosikazi omncane. Kuthiwa inkosana yendlunkulu yayithanda ukuzigqaja ngokuthi yona iyinkosana, ithanda ngisho nokudla ifa okuxaya ngalendodana ukuthi ikwenza lokhu noyise wayesaphila. Inkosana kuthiwa yayingenandaba ukuthi ubaba wayo usaphila. Inkosana yakwandlunkulu iyona ayase iphethe ikhaya ingasahloniphi zonke izinto isifuna ezayo.

Read more …

Leave a Comment