Umkhuba Wokuthwala Kwentombi

Umkhuba wokuthwalwa kwentombi kuyinto eyayenziwa kudala futhi esenziwa namanje ezindaweni ezithile. Noma izinto sezenziwa ngendlela engafani nakudala. Lapha sibheka indlela ebabenza kudala bese sibheka ngendlela abenza ngayo manje endaweni yaKwaMaphumulo eKranskop.

Umama osixoxela ngalomkhuba wokuthwalwa kwentombi okuhle ngakho ukuthi naye wagana ngayo lendlela. Uthi indlela yamanje yokuthwalwa kwentombi ayifani neyabo yakuqala. Endaweni yangakubo lomkhuba usenziwa kodwa kusuke sekunesivumelwano phakathi kwalabo ababili abathandanayo. Okubalulekile ukuthi nangesikhathi sakudala insizwa yayisuke seyazana nentombi, kuthi uma sebeqomene insizwa izothumela abafowabo abadala ukuthi bayoyithwala. Lomama ukubeke kwacaca ukuthi yena endaweni yangakubo akukaze kuthwalwe abantu bengazani.

Usiko oludala lokuthwalwa

Leyonsizwa esuke izothwala intombi kusuke sekuwumuntu ongakwazi ukuzimela, ngokuthi akwazi phela ukuthumela abakhongi ekhweni. Kulabo abasuke sebesebenza kude nasekhaya babebeka imali yokuyolobola, lokhu kuchaza ukuthi yayisuke isiqonyiwe yintombi leyo nabantu sebazi njengeqhikiza nabafowabo. Isinqumo sokuthwala sithathwa yileyonsizwa esizimisele ngokuzoganisa intombi. Iyaye ibikele abafowabo ngalokho esuke isikuhlelile.

Ngosuku olulandelayo ngezikhathi zasemini yasekuseni izintombi sezibuyile ukuyokha amanzi emfuleni; insizwa leyo izothuma ingane yakubo ukuthi ihambise incwadi entombini ukuyazisa ukuthi ibuyile emsebenzini. Kulencwadi akubhalwanga lutho olumayelana nokuthwalwa kwayo, insizwa izikhulumela ngezothando nje kwaphela. Kubalulekile ukuthi intombi yenzele ingane ethunyiwe okudliwayo ngoba isikhathi esiningi yayisuke ikade ihambe ibanga elide. Esikhathini sakudala izintombi kwakuvamise ukuthi ziganele kude nasekhaya, zazingaqomi abafana abangomakhelwane.

Intombi ezotatazelela ingane yasemzini ngoba iyazi ukuthi isuka kode. Kanti izinsizwa zicashile la ngakini akukho muntu ozibonayo. Futhi phela kwaku namahlathi umuntu uma ekuqubele ehlathini wawunga muboni. Izothi intombi isiphelezela ingane yasemzini sebephumile egcekeni. Sehamba endleleni bavumbuke ubuti besoka layo intombi. Bayibozobele bayithwale intombi ikhale ilwe kusho ukuthi baningi. Yayishawa khona la intombi ukuthi iyeke ukulwa. Obuti bakho basemzini banalo ilungelo lokukushaya kuyinvumo. Bazokungenisa gcekeni ngasesangweni bekungenisa ngenkani. Kunabantu la abakugadile ukuthi ungabaleki. Kuzothi uma usungenile kuzoza abanakwenu babafoweni bakuqokise isidwaba. Usuzongena uhamba kancane awasagijimi. Uma uhamba kancane usuke uhlonipha abantu abakhona abangasekho [amadlozi].

Usuyafika ngenhla kwesibaya uyaguqa. Kube sekuphuma abantu abadala bakhona bayakubuza ukuthi ukhwelakhwela ngobani isho intombi igama lalo oqondene naye. Abantu abakubuza lombuzo abantu abawomama. Kukikizwe uthathwe uyiswe elawini lesoka lakho. Ngakusasa kuthunywa insizwa ezimbili abakhongi bakho. Ngosuku lokuqala lokuyokhonga bazokhuleka kubo kantombi abazophendulwa muntu. Ngoba kusuke kungazi muntu ukuthi kunabantu abazocela isihlobo esihle. Umthetho uyabavumela ukuthi bangaphenduli ngoba basazotshela nemndeni. Kuzothi ngelanga lesibili bavunyelwe ukuthi bangene. Kodwa bazodlangabezwa ingane yomfana ukubangenisa edlini. Kuzoxoxwa ixoxo zamalobola uma sezixoxwa kuqala bazocela imali yengane ebangenisile endlini, inikwe ingane imali yayo. Kube sezixoxwa ixoxo zamalobola. Abakubo kwentombi bacele intombi yabo ukuthi mayibuye ize ekhaya. Intombi isuke ibuya ngoba isusuke isizogana. Iyibe isabizwa ngokuthi itshitshi noma iqikiza isuke isibizwa ngengoduso. Uma sekuzokhokhwa kokugcina inkomo. Intombi ngaphambi kokuthi ishade kufanele kufanele yenze inqiba masondo ngoba phela intombi ingene intombi nto lekhaya.

Olwamanje

Isiyacelwa intombi ukuthi ayizobona ikhaya. Kusuke kukhona abakhongi nabo bazoyibona intombi ikuthi umuntu onjani. Kuzofanele ilungiselele ukuthenga ingubo zoku mbathisa emzini. Intombi zizogawula umhlanga zingeni zonke ziphethe umhlanga. Ziqoke isintu zonke kanye noma koti. Zifike ziguqe zonke zibuzwe ukuthi nikhwelakhwela ngobani zisho intombi. Zizothathwa zingeniswe elawini lesoka kanye nalo. Kuvuke ngakusasa umakoti abizwe ayiswe isibayeni. Kukhonjwe inkomo zikhonjiswa umakoti zidluliswe ngakuyena azishaye ngoswazi. Uma seniqedile niyaba nabale abasemzini. Kubizwe abazali bamakoti ukuthi bazibone. Lezi zinkomo abazali bakho abazibonile ziyoze zihambe uma umakoti esezoshada kuzophinde kuthasiselwe ngezinye inkomo.

Intombi KwaZulu yayithwalwa ngoba besuke bethandana naleyo nsizwa. Ukuze intombi ithwalwe ingoba phela izintombi zakuqala zaziqenya ngobu ntombi bazo. Kwakumele noma ikanjani ukuthi insizwa uma isifuna intombi ukuthi ibe, ngumakoti wayo ithalwe. Iyi ukuthi intombi yayiganiswa ngenkani kwakusiko ukuthi intombi iyathwalwa. Kwakunga thiwani intombi ize izozi nganisa. Ibe intombi yakwabo. Insizwa kwakuyindlela yokutshengisa intombi ukuthi ufana ibe ngomakoti wayo. Kwakwenzeka kuqala intombi ithwalwe bengathandani naleyo nsizwa. Kodwa kwakusuke kuvumelene abazali. Bentombi kanye nabensizwa ukuthi intombi yakwakho ngiyathanda ukuthi izongana kwami. Kanti nobaba wentombi uyibeke ezinkomeni ukuthi kunezinkomo eziningi. Intombi kuyothi uma isithwaliwe icengwe ukuthi layogana khona kuyabusa. Intombi igcine isivumile.

English Summary:

This article looks at the experience of Neliswa Sibiya who was taken without her concern to marry her husband. The general understanding of this practice is that women are forced into marrying people that they don’t love or that they have not met. But in this article it states that in the area where she grew up that was not practiced but the two were already in a relationship. The only thing that a woman was not aware of was that on a particular day she was going to be taken away from her family.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment