UMac Maharaj

USathyandranath Ragunanan ‘Mac’ Maharaj waqala umsebenzi wakhe wezepolitiki njengomfundi eThekwini ngo-1953 ngesikhathi esebenza ezindaweni eziningi zemisebenzi elwa nobandlululo. Ngo-1964 waboshwa, wathweswa icala lokucekela phansi icala elalibizwa nge- “little Rivonia Trial”. Ngesikhathi sokuqulwa kwecala lakhe, wahlushwa kakhulu, kepha wayenamandla okubhekana nobuhlungu emzimbeni nokuhlala kahle engqondweni. Waziwa ngaleso sikhathi njengomunye wamadoda ahlukumezeka kakhulu eNingizimu Afrika..

Wakhishwa ngo-1976 washushumbisa imibhalo yesandla ye-biography kaMandela, i-Long Walk to Freedom. Lokhu kwakuyingozi azithathela yona ngokuzithandela, azi ukuthi uma ebanjwa, uzobuyela ejele. Ngokusebenza nethimba, wabhala amakhasi abhalwe ngesandla angu-500.

Impilo ekudingisweni

Wadelela umyalelo weminyaka emihlanu owawumvimbela ukuthi aphume ekhaya ebusuku, washiya iNingizimu Afrika ngo-1977 waya eLusaka, lapho axhumanisa khona i-African National Congress ekudingisweni. UMac wakhethwa waba yi-NEC ye-ANC, okuyisigungu esiphezulu se-ANC, ngo-1985 futhi wasebenza kuyo kwaze kwaba unyaka ka-2000. Wayephinde abe nguNobhala woMnyango wangaphakathi wezepolitiki nokwakhiwa kabusha; kanye nelungu lomkhandlu wezinguquko we-ANC owawungaphansi kohlaka lwe-NEC ye-ANC. Wayengumphathi jikelele we-Operation Vula, okwakuhloswe ngayo ukuthola nokuhlanganisa ubuholi be-ANC ne-MK obuzimele bangaphandle nobuholi obabuthuthuke ngaphakathi. Lokhu futhi kubandakanye ukusungula uhlelo lokuxhumana oluvumela ukuthi komhlaba waseNingizimu Afrika uhlale uthintana nobuholi kubandakanya noMandela owayesejele lase-Victor Verster ngaleso sikhathi.

UMac, ubaba wezingane ezimbili, wabeka umzabalazo phambili waba yisishoshovu ngokugcwele kule nhlangano kusukela ekuqaleni kuka-1961. Unkosikazi wakhe, uZarina, wakhulisa izingane zabo ezimbili eyedwa engumama osebenzayo futhi ekhona emzabalazweni.

INingizimu Afrika Yangemva Kobandlululo

Ngenkathi esebenza njengoNgqongqoshe Wezokuthutha – ‘ Infrastructure Finance, iphephabhuku elihamba phambili lezingqalasizinda emhlabeni wonke, wamkhetha njengomunye wongqongqoshe abayisishiyagalombili abasungula izinto ezintsha emhlabeni jikelele abaphethe ukuthuthukisa ingqalasizinda emazweni asathuthuka. UMac uneziqu ze-BA azithole e-University of Natal ngo-1956 kanti uzuze neziqu ze-BAdmin azithola e-UNISA ngesikhathi esejele.

Ungumkhulumeli kaMongameli wangaphambilini. & nbsp; Wabamba iqhaza elikhulu enqubweni yezingxoxo okhethweni lokuqala lwentando yeningi eNingizimu Afrika, futhi wayengunobhala ngokuhlanganyela ngo-1994 we-Transitional Executive Council. Kukho konke lokho uMac akwenzile, akazange avumele umuzwa wokuba yisisulu. Naphezu kwakho konke ayechayeke kukho, akuzange kumvimbe ekwenzeni izinqumo ezamenza wakwazi ukuphila impilo eyisibonelo.

Ngomhlaka 7 Ephreli 2015 uMac Maharaj wamemezela ukuthatha umhlalaphansi ngokusemthethweni, kepha igalelo lakhe laqhubeka ezindabeni ezingenakubalwa, ezincwadini nasezindabeni ezishicilelwe ngokusebenza kwakhe. Enye yezincwadi ezinjalo incane, kodwa inolwazi olubalulekile, enikezwe umbukiso wakamuva ngempilo nangezikhathi zikaMoses Madhiba. I-Leadership Lessons Forged in Prison, incwajana emfushane enamakhasi angu-30 ikhuluma ngesikhathi sikaMaharaj eRobben Island, nangezifundo ezibalulekile azithatha naye. Ukufunda kanye nokuzethemba njalo, uMaharaja ungomunye wamaqhawe ezweni lethu.

Leave a Comment