Ukwazi Isikhathi Ngokubheka Imvelo (Ilanga nezinkanyezi)

Emandulo amawashi engakabikhona abantu babekwazi ukuhlukanisa izikhathi ngokubheka izinkanyezi kanye nelanga. Babeziqaphela izinkanyezi futhi beziqamba namagama ukuhambisana nesikhathi esithile. Njengokuthi:

Indonsa – Lenkanyezi ephuma lapho kuqala khona usuku lokhokho ekuthiwa yiphakathi kwamabili. Kusuke sekuzokusa kanjalo futhi nezimo nezigameko zosuku olulandelayo sezizoqala, ngokuphuma kwalenkanyezi sesingasho ukuthi sekulusuku olusha.

Ikhwezi – Inkanyezi ephuma entathakusa sekukhala amaqhude. Kulapho uma uzoba nohambo olude usungaphuma ekhaya, kodwa kuthiwa kufanele ubhasobhe abathakathi ngoba yingalesisikhathi lapho sebebuyela emakhaya nezimfene zabo.

Ukuphuma inhlazane – Lapha kusuke sekusile nenhlamvu yelanga seyiphumile, sekuphuma izinkomo ziyoluswa. Isikhathi lesi lapho wonke umuntu esuke esevukile, phela kwakungalalwa esikhathini sakudala.

Emini bebade – Lapha isithunzi sesingaphansi komnikazi waso akukho okusha lapha kuqhubeka usuku njengenjwayelo.

Abantu bahle – Lisuke ilanga seliyoshona bonke abantu sebebahle begezile izinsizwa sezibuka izintombi, nezesheli zingazibekile phansi.

Isicela nkobe – Inkanyezi lena ephuma lapho amantombazane eqeda ukubilisa izinkobe, bese iphuma lenkanyezi kancane kungathi icela zona lezizinkobe eziphekiwe. Lapha kusuke sekuqala ukuhwalala.

Inqonqoyi – Inkanyezi lena ethi sekusebusuku, sekuzokuba kwesikabhadakazi, wonke umuntu kufanele ukuthi ngabe uselele.

Source: Mkhize V.V.O. 2009. Umsamu: The new African Business Literacy. Kowres Publishers. Johannesburg
By: Bongiwe Ndlovu

1 thought on “Ukwazi Isikhathi Ngokubheka Imvelo (Ilanga nezinkanyezi)”

Leave a Comment