Ukwakhiwa Kwamaqhugwane

Ukwakhiwa kwezindlu zasemandulo ezaziwa ngamaqhugwane noma ngoguqasithandaze (ngenxa yeminyango yazo emifishane) kwekungeyona into eyayithatha isikhathi eside. Abantu babenenkolelo yokuthi uma befihle amakhanda abo kuphelile. Lapha sibheka ukwakheka komuzi womnumzane. Ngalezozikhathi okunye okuphawulekayo ukuthi abantu babakha izindlu ezifanayo, wayengabonakali odla izambane likapondo nalowo ekulala ikati eziko kuyena. Amaqhugwane ayakhiwa ngotshani, izingodo kanye nesikhumba senkomo okwakuvalwa ngaso imbobo eyifasitela kuthi emnyango bavale ngonobhadula bancikise isigxobo esikhulu ukuze ungawi umbhadulo. Phansi kwakusindwa ngobulongwe.

Iminyango emifushane yamaqhugwane babenzela ukuthi izilwane zasendle zingakwazi ukungena kanye nokuhlonipha amadlozi ngokuthi kungangenwa endlini kumiwe. Phakathi nendlu yilapho bepheka khona, iziko kuthi uma uqhubekela phambili maqondana nomnyango, umsamo yilapho kubekwa khona izitsha zokudlela nokunye okusetshenziswayo ekhaya. Uma beqala ukwakha iqhugwane babebeka isigxobo phakathi nendawo bese bebala amanyathelo ukusekula phakathi nendawo kuya esandleni sesinxele kanjalo nakwesokudla, ngenhla nangezansi kwendlu. Lokhu kwakuqinisekisa ukuthi indlu iyalingana kuzo zonke izingxenye. Bese bevala ngotshani basebenzise nezintingo. Lezakhiwo zazingaqinanga ngoba babengahlali isikhathi eside endaweni eyodwa. Lokhu kwakwenziwa isomiso esasihlasele ngalesosikhathi kufa nemfuyo yabo noma basuswe nayizimpi ezazikhona ngalesosikhathi noma izilwane zasendle ezazibahlasela ngenxa yokuthi bona indawo ababesuke sebekhethe ukuhlala kuyo yingoba yayisuke iseduze namanzi notshani.

Ukwanda komuzi kuqala lapho abashadile sebethola izingane sezikhulile. Ezamantombazane nabafana azilaliswa ndawonye. Ixhiba libalulekile kakhulu ekhaya ngoba kuphekelwa kulo. Ingane yomfana yakhelwa uyise ilawu uma esekhulile. Intombazane yona yakhelwa ilawu uma isilotsholwa kodwa ayivumelekile ukuthi ilale kulona uma iyodwa. Ilala kulona uma kuvakashe umkhwenyana wayo.

Uma engekho umkhwenyana ibuyela endlini ilale nabanye, kuyaqashelwa kakhulu lokhu ngoba ilawu kusuke selithathwa njengelomkhwenyane oselobola. Umama wentombi owayelawula lokho ngokuthunywa ubaba wekhaya. Zazimi kanjalo izindlu kuyengokuthi bangaki asebelotsholwa. Umuntu nomuntu uba nelawu lakhe, elakhiwe ngendlela efanayo. Amalawu alabo asebekhulile ekhaya abakhiwa kude nendlu yomnumzane wekhaya, phela noma kunguyena ubaba owayakha lendlu kodwa akufanele azibonele umkhwenyane esegcaluza ebaleni, ubengena ayelapho elawini kuphela.

Ngokuhamba kwesikhathi baqala bakha izindlu zabo baziphahleka ngodaka ngoba umuhlwa ubuzimosha. Uma kade kuhlatshiwe bebesibeka isikhumba ngoba besisebenza kakhulu, yize besinomsebenzi omkhulu ekhaya. Besishukwa isikhumba esembuzi nesenyambazane. Esenkomo uma beqeda ukuhlinza bebesibeka ngokusineka, ngosuku olulandelayo basithele ngosawoti basihlikihle ngawo bese besicola ngetshe ukuxebula baqede bese besifaka emanzini ngakusasa bese beqala besishuka, size sithambe. Izingubo zabo zokulala, izidwaba zokugqoka kwabesifazane, amabheshu, bekwenziwa ngazo izikhumba lezi kanye nezigubhu abazisebenzisa uma bezijabulela besina basebenzisa sona isikhumba senkomo. Izikhumba zembuzi, noma zenyamazane nazo babezisebenzisa ukwenza omata baphansi noma lokho abazokwendlala phansi.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment