Ukuthwala Kwentombi

Ukuganwa nokugana kuyigxathu elibaluleke kakhulu empilweni yomuntu. Akubalulekile nje kulowo osuke eganwa noma egana kepha kunanelwa kakhulu ngabazali, izihlobo nomndeni wonkana ngoba kusuke kufezekiswa inhloso yomuntu wonkana kanye neka-Mvelinqangi.

UNkulunku1u wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe;wamdala ngomfanekiso kaNkulunku1u; wabadala owesilisa nowesifazane. UNkulunku1u wababusisa; uNkulunku1u wathi kubo: Zalani,nande, nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezu1u, nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni.

Umuntu ongaganiwe nongaganile kwelikaMthaniya akanaso isithunzi neze futhi uthathwa njengomuntu ongakhulile ngokwengqondo nangokomzimba. Owesilisa noma engaba neminyaka engakanani edla amazimba ubizwa ngomfana, ngokunjalo nowesifazane ongaganile ubizwa ngentombazane noma ngomjendevu. Ukuganwa nokugana kuyigxathu intombi eqokiwe ihloniphe iphinde ilandele amasiko. Lomkhuba wona ungxenye enye ikakhulukazi esifazaneni.

Ukuthwalwa kwentombi isiko lapho intombi ithwalwe yisoka nezihlobo zalo noma abangani. Lelisiko lalivame ukuba lwenziwe uma kulukhuni ukuba intombi ukuba umuntu wesilis agcagce nentombi ayifunayo noma ayithandayo ngendlela efanele. Uma isithwaliwe intombi kuthunyelwa izwi, abayithwalile bazise ukuthi abakwabani futhi kabafunele nganeno! Bese kuxoxiswana ngamalobolo. Pho! inkulumo mpikiswano isuswa yini? Lona ngumbuzo wonke umuntu azibuza wona! Impendulo kulombuzo isobala, ukuthwala khona akunambithiseki kahle uma izingane ezineminyaka engaphansi kwe-18 zithwalwa zenziwe omakoti zingakafiki esikhathini esifanele sokuthi sezingaba omakoti bemizi.

Leave a Comment