Ukulobola Ngokwamazinga Ehlukene Okuphila Kwabantu

Contents

1 Ukulobola
2 Isikhwehlela nobikibiki
3 Imibondo
4 Izipho zabakhongi

Ukulobola
Isiko lokulobola lihlukene ngokwamazinga ehlukene okuphila kwabantu endaweni njengokulotsholwa kwentombi ezalwa ngumuntukazana, noma ezalwa yinduna noma yinkosi yesizwe. Uma uzalwa umuntukazane intombi ilotsholwa ngezinkomo eziyishumi nambili (12) kodwa uma uzalwa ebukhosini zibayishumi nesihlanu (15) kanjalo uma uzalwa yinduna. Uma intombi isithole ingane kodwa kungeyona eyalowo oyizalisile ziyephuka kuye ngokuthi zingaki izingane, ingane ngayinye iba inkomo eyodwa.

Kubalulekile ukuthi uma uyakolobola ugcine isikhathi ngoba uzohlawuliswa, kuyangabo mndeni wentombi ukuthi bakukhokhisa malini. Isikhathi sokufika ekhweni yihora lesikhombisa ekuseni. Umkhongi nabaphelezeli bakhe ababili basuke bevunulile, lokho kuthathwa njengophawu lokuthi banazo izinkomo futhi bazimele kahle, ngoba basuke befake amabheshu amahle bephethe amahhawu amahle. Ngesikhathi bekhuleka bethopha umnumzane womuzi bechaza nohlobo lwezinkomo abanazo bezisho nemibala yazo nobuncane bazo. Phela ihlazo ukulobola intombi ngenkomo esindala kakhulu, futhi ezacile.

Umnumzane wekhaya usuke enabafowabo noma omakhelwane abathembene naye. Uma abakhongi sebengaphakathi ngaphambi kokuthi baxoxe bakhipha imvulamlomo kababa asikho isinquma sayo kuyangokuthi ubaba ubacabangela kanjani akuyingokuthi ifunde kangakanani intombi leyo. Ngemuva kwemvulamlomo kukhishwa imali yamadlebe (kuyehluka ngezigodi ukuthi lemali ibizwa ngaliphi igama). Kusuke sekuwukuqala kwezibizo  zikababa wentombi lokho. Uma eseqedile kulandela ogogo nomama, umama wentombi uthola imali yemvulamlomo nemali yamaguqa (kungesikhathi ebeletha lengane neyamanabukeni nensipho nokunye). Ekamama imali ibankulu kunekababa, bakhiphe nemali kagwayi wogogo.

Isikhwehlela nobikibiki
Abakamkhwenyane abaletha lokho kusuke kulethelwe umama nobaba. Kodwa umama kuphela othola ubikibiki, isikhwehlela umuntu uba nesakhe. Isikhwehlela sikababa kusuke kuyimbuzi, ikesi likabhiya, elanemenayithi, umese, imbiliso, indishi yokunqumela imbuzi, ijazi, imvubu, ugologo. Isikhwehlela sikamama kuba yimbuzi, imbazo, ikesi labhiya nelenemenayithi, iphinifa, iduku, usawoti, noflour.

Imibondo
Umakoti kuphela osuke enza umbondo, usuke uya kamkhwenyane wakhe.Umbondo kufanele wenziwe kabili kuba owokuqgiba izinyawo zabakhongi owenziwa ngemuva kokufika kwabakhongi okokuqala ekhaya bese kwenziwa omkhulu umakoti uwuhambisa ngemuva kokulethwa kwezibizi noma ubikibiki ngabakwamkhwenyana. Umbondo kusuke kuwukudla okunhlobonhlobo umakoti akuhambisa kwamkhenyana ephelezelwa ngezinye izintombi.

Izipho zabakhongi
Ugqoko, ipuleti, ithawula lasekhanda, umuthi wokugeza amazinyo, ikesi likabhiya, ugologo nesicephu esisho ukuthi bavunyiwe ekhweni. Umkhongi ubuye athole umbondo uvela kumakhotshana. Umakhotshana yena uthola imbuzi nengubo yokulala, embeswa unkosikazi kamkhongi.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment