Ukukhumelana Umlotha

Ukukhumelana umlotha kuyindlela yokwenza uxolo phakathi kwabantu bomndeni uma bekade bexabene ngoba kuyenzeka ukuxabana kwabo kuthinte ithongo. Uma bengaxolelananga ngendlela yokuthelelana amanzi, ingxabano yabo ayipheli ihlala njalo ivuka. Ukulimazana kwezingane zidlala akunamthelela omubi ethongweni. Uma zilimazene kubulawa inkukhu kukhishwe inyongo, inxeba lithelwe ngenyongo ukuze lisheshe liphole. Leyonkukhu ayikhulunyelwa emsamo iyaphekwa idliwe uwona wonke umuntu.

Uma kulimazene abantu abadala kudingeka imbuzi yokushweleza. Umnumzane wekhaya kufanele ashweleze ngokwenzekile egcekeni lakhe. Uma zisebenza izingane kufanele zithenge izimbuzi zigezelane. Ziyaphambaniswa izimbuzi omunye anike omunye bese beyaxolelana.

Uma kuwukukhuluma okuze kwaholela ekutheni kunukwane, kufanele umndeni uhlale phansi kuxoxwe ngodaba oluze lwabanga ukuthi kube nengxabano bese kusolwa loyo obenephutha. Kuthathwa amanzi ngenkomishi nomlotha baye kokhumelana umlotha ngasesangweni. Bafika ke esangweni bathelelane amanzi anomlotha bageze nezandla, ngemva kwalokho bayaxhawulana kushiwo ukuthi umsindo ungaphinde ubekhona egcekeni.

Uma kungenziwanga lokho kungehlela esizukulwaneni salowomndeni. Izinto ziyabophana uma abantu beshone bexabene bengakhumelananga umlotha. Kujwayele ukuba nomsindo kuxabane izingane ngoba abangasekho basuke beklwebhana, okugcina kukapakele nasezinganeni. Lokho kungalashwa ngokuthi kuhlanganiswe umndeni kukhulunywe, uma kukhona okudingeka bahlawule benze njalo, bagezane.

Source: Ilanga LangeSonto
By: Zanele Shange

Leave a Comment