Ukukhishwa Kwethwasa Ethongeni

Mhla zingu 17 February 2013 sihambele umcimbi wokukhishwa kwethwasa endaweni yaseNanda. Belithwasiswa uMama Maphumulo, umcimbi wenziwe emzini wakhe noma lona belingahlali khona ngenxa yokuthi belisebenza lihlala ekhaya lalo njengoba isikhathi esiningi amathwasa ahlala lapho esuke efundela khona umsebenzi wobungoma njengokuthi uma linengane liyakwazi ukuthhwasa lihlala ekhaya. Kodwa kunezikhathi ekufanele liye lapho elithwasela khona liyofunda ezinye izinto njengokugida.

Umsebenzi uqale ngosuku lwangoLwesithathu lapho kwahlatshwa imbuzi nethwasa kufanele libekhona uma kuhlatshwa imbuzi yokulikhipha. Uma sekusondele izinsuku zokulikhipha kufanele lilale esigodlweni. NgoLwesine emini kudliwa inyama yembuzi ebihlatshwe ngayizolo idliwa izangoma ezimenyiwe kanye nomakhelwane. Ntambama ngalelolanga kuba umgidi wezangoma kuthi ngesikhathi seshumi nanye ebusuku kushiswa impepho bethemelezela ukuya kubokathwasa lapho umcimbi omkhulu uzokwenziwa khona. Bafika esangweni lapho kuhlala khona ithwasa bathemeleza bangeniswe ngembuzi. Izimbuzi ezisetshenziswa kulomsebenzi zithengwa ngumndeni wethwasa, uma abantu bakubo kathwasa bengenayo imali liyazithengela imbuzi kanye nenkomo yomgidi. Ngemuva kokunikwa imbuzi bayangeniswa bese beyagida.

Inkomo ihlatshwa ngeSonto kusetshenziswa umkhonto uma isigwaziwe kufanele ithwasa liphuze igazi eliphuma enxebeni. Ngemuva kwalokho kufanele ihlahlelwe inkomo okuqaphelekayo ukuthi ngesikhathi ihlahlelwa lowo osuke ethwasisa usuke emile ebhekile ukuthi umsebenzi uqhubeka kanjani nokuthi akekho umuntu ozithathela enyameni ngaphandle kwemvume. Ngoba kukhona abantu abenza izinto ezimbi abangathatha inyama bayoyisebenza. Ngaphambi kokuqala komsebenzi ithwasa nomama wasethongeni bayahamba baye emfuleni lapho ithwasa lifike ligcatshwe khona ukuqedela umsebenzi wonke nokuziqinisa kubenzi bobubi.

Read more …

Leave a Comment