Ukubekwa Kwengane Ekhaya Ukuthi Ishise Impepho

Ingxoxo noMnumzane Khetha Shange ohlala endaweni yasOhlange eNanda isicacisele kabanzi ngodaba lokubekwa kwengane ekhaya ukuthi ikwazi ukushisa impepho uma bengekho abantu ekufanele benze lomsebenzi. Nokuthi kwakwenziwelani uma ekhona umuntu okufanele ayishise impepho, ngoba siyazi ukuthi uma kukhona umuntu omdala ekhaya wesilisa uyena okumele ashise impepho ekhaya.

Ngokwesintu kuthiwa impepho kufanele ishiswe ngumuntu wesilisa omdala ekhaya. Kodwa uma kwenzeka ukuthi yona inkosana ayihlali ekhaya mhlawumbe isebenzela kude okwenza ukuthi kwezinye izikhathi ingakwazi ukufinyelela ekhaya ngaphambi kosuku lomsebenzi, kufanele umuntu wesifazane omdala noma ugogo osuke ekhona ekhaya abize umndeni ukuthi uhlangane bese ecela ukuthi ngoba indodana ayivamisile ukuthi ibekhona izikhathi eziningi ekhaya, acele ukuthi kubekwe umzukulu omdala wayo inkosana ukuthi uma kwenzeka kuba khona izinto eziphuthumayo kubekhona umuntu ozokwazi ukushisa impepho emsamo. Kubalulekile ukuthi kuvunyelwane ngalesinqumo futhi naye uyise wengane kufanele abekhona kulowomhlangano.

Kuzobe sekuhlatshwa isilwane ekungaba imbuzi ukuze kuzobikwa ngalesosinqumo esithathiwe ekhaya. Umuntu obikayo yilowo wesilisa omdala achaze nokuthi isizathu esenza kuthathwe isinqumo esifana nalesi ukuthi yena akabikho ekhaya ngenxa yomsebenzi. Futhi lokhu kwenziwa ngoba isikhathi esiningi lapho kubekwa khona umzukulu ukuthi ashise impepho ekhaya yingoba kusuke kunengxabano ekhona. Ngemuva kwalomsebenzi kuzobe sekuyaqhutshekwa njengenhlalayenza nomfana lowo athathe izintambo lezo. Afundiswe ukuthi kufanele akhulume kanjani namadlozi ngokutshelwa ngumuntu omdala okhona ekhaya.

Kuthiwa akusiwona umthetho ukuthi umuntu wesifazane ashisele amadlozi impepho ekhaya uma ngabe engagananga basuke bekhona abafowabo. Ngoba nakhona uma engumakoti kusuke kubhekwa ukuthi izingane zabafana zikhona yini ezingenza lomsebenzi. Uma engenazo kuzoba sekuthi uma kwenziwa umsebenzi kube umfowabo wendoda ozoshisa impepho.

Abanye abantu bayaye bacabange ukuthi ngoba isibongo sifana lowomuntu angakwazi ukushisa impepho. Lokhu akuvumelekile kwakona ngoba kusuke kungeyena umuntu womndeni. Okunye ngezibongo zingafana kodwa uthole ukuthi okhokho abafana uma abantu sebeshisa impepho babiza okhokho bakubo abangahlangene nesibongo sakho. Esikhathini sanamuhla kuyenzeka umuntu wesifazane azishisele yena impepho ngoba bengekho abantu bomndeni besilisa.

English Summary
Mr Khetha Shange shared important information on how a boy takes the responsibility of burning incense and communicating with ancestors on the absence of an older male figure at home. It is a rule that this task is only done by a male regardless of the age. The family should be in agreement about this new responsibility, including the father of the child. They should then slaughter a goat to inform ancestors of their decision and give reasons for it. The child is groomed in communicating with ancestors by an adult who is present at home.

A woman is not allowed to carry this task if there are still male figures within the family. If her husband is dead and she doesn’t have a boy child then the brother of the husband should take this responsibility. Some people will ask an individual with the same surname to help them in this regard, bit this is not allowed because it might happen that the forefathers are not the same. Today women can consult with ancestors.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment