UDokotela Mkhuluwe Protas Cele

UDokotela Mkhuluwe Protas Cele obedume ngelika “Zihlahla Zemithi” wazalwa ngomhlaka 6 Novemba 1935, eThekwini. Ubengumelaphi wendabuko oyingcweti futhi udume njengenyanga enolwazi olujulile futhi olukhethekile ngamakhambi ezingane.

Wenza umsebenzi omangalisayo ekongiweni kwezitshalo zomdabu ezisetshenziselwa imithi. UCele wakhuthaza ngokuzinikela abelaphi ukuthi bazilimele izingadi zabo zomdabu futhi batshale izindawo zokugcina izithako zezithako zokwelapha.

Waba negalelo kakhulu ekwazini ukwelapha izingane ngokusebenzisa indlela yendabuko. Kulomkhakha wayaziwa njengomuntu ophethe kazwelonke, okubuye kwakhonjiswa indima ayidlala emabhodini ezinhlanganweni eziqeqeshiwe Zabelaphi Bendabuko. Wayekhuthaza ngokuzinikela abanye abelaphi ukuthi bathuthukise indlela yabo yokusebenza noma yokwelapha ngokubambisana nabacwaningi bamanyuvesi ukuze babhale phansi ngezindlela ezahlukahlukene okusetshenziswa ngayo imithi yendabuko.

UMkhuluwe Cele wabamba iqhaza elibonakalayo ekwenzeni abanye abelaphi bazi ngesidingo sokonga izitshalo ezisetshenziselwa ukwelapha, ngoba lezi ngeke zihlale zitholakala endle. Wasungula izindawo eziningi zezinkukhu zezinhlobo ezisongelwayo ezisetshenziselwa ukwelapha. Okwakumkhathaza kakhulu ukwehla kwezitoko zezitshalo zendabuko zokwelapha ezisetshenziselwa ukwelapha, ngenxa yokuthi zivame ukukhula kancane futhi zivunwa ngesilinganiso esingakalelwe endle. Usungule izindawo eziningana zokugcina izinto zokwelapha ezisencupheni yokushabalala.

Ngakho-ke uCele ubambe iqhaza kwezobuholi emkhakheni wokongiwa kwemvelo, wafundisa imiphakathi ngesidingo sokutshala izitshalo zokwelapha nokunakekela izilwane ezitholakala endle. UMkhuluwe Cele ubehlala eMlazi eningizimu yeTheku futhi ubebambe iqhaza elibonakalayo ekuqeqesheni abelaphi kanye nasekucwaningeni ngezifundo ngezindawo zamakhambi ahlukahlukene endabuko. Udlule emhlabeni ngoMashi 2018.

Leave a Comment