Ubizo neSifo Senqondo

UNokulinda Mkhize yisangoma esike sakhuluma ngesihloko esithi ubizo (ubizo lwamadlozi) nokugula ngengqondo. NgokukaMkhize miningi imibandela ethinta umzimba nomqondo okufanele ibhekwe uma umuntu ethwasa , njengoba isikhathi esiningi umuntu efikelwa wukucindezeleka okukhulu emqondweni uma amadlozi ezama ukudlulisa kuye izimpawu zobizo. Kuphinde kube nodaba lwalezi ‘zimpawu’ noma imiyalezo ephanjaniswa nesifo sengqondo. Enkulumweni yakhe uMkhize, osesebenza njengo gobela (isangoma esethwasisa abanobizo) ubheka ukwehlukana indlela ubizo oluziveza ngayo nendlela izifo ezithile zomqondo ezizivela ngayo.

Nokulinda Mkhize (left)
Nokulinda Mkhize (kwesobunxele)

Cofa lapha ukulalela inhlolovo kaNokulinda Mkhize ngendaba yobizo nesifo sengqondo.

Leave a Comment