UBenedict Vilakazi

Okuqukethwe

  • Eminyakeni yokuqala
  • Imfundo
  • Isifundiswa uVilakazi
  • UVilakazi umbhali wamanoveli nembongi

Eminyakeni yokuqala

UBenedict Vilakazi wazalwa ngoJanuwari 6, 1906 eGroutville Mission Station ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natali, lapho afunda khona eGroutville Mission School waze waqeda unyaka weshumi. Waphothula imfundo yakhe eSt Francis College, eMariannhill Catholic Mission eningizimu yePinetown. Lapho wabhabhadiswa waba u‘Benedict Wallet’, kodwa wagcina isibongo sakubo sesiZulu sikaVilakazi.

Imfundo

Ngo-1923 waphothula isitifiketi sakhe sobuthisha futhi isikhathi esithile wafundisa eSt.Francis College, lapho ayesizakala khona kanye naseRoman Catholic Seminary eXobho, eningizimu yePietermaritzburg. Ngo-1934 waphothula iziqu zakhe ze-BA degree eNyuvesi yaseNingizimu Afrika.

Isifundiswa uVilakazi

UVilakazi waqala ukufundisa iBantu Studies Department eNyuvesi yaseWitwatersrand (Wits) ngo-1935. EseWits wabambisana nesazi sezilimi uCM Doke ukuze ahlanganise isichazamazwi sesiZulu nesiNgisi. Isikhundla sikaVilakazi sokufundisa simenze waba ngowokuqala omnyama waseNingizimu Afrika ukufundisa abantu abamhlophe baseNingizimu Afrika ezingeni lenyuvesi. UVilakazi waziwa ngomsebenzi wakhe wokufunda amasiko nolimi kanye nezilimi zesiZulu nesiXhosa, lapho aklonyeliswa khona i-PhD yokuqala ngumuntu omnyama waseNingizimu Afrika ngo-1946.

UVilakazi umbhali wamanoveli nembongi

Ekuqaleni kwawo-1930 uVilakazi waqala ukushicilela izinkondlo zakhe kumajonali ahlukene, okubalwa kuwo ILanga lase Natal, UmAfrika, The Bantu World, kanye neThe Star. Amanoveli akhe amathathu avela ngeminyaka yawo-1930: Nje nempela (Really and Truly) kanye nethi Noma nini (Forever and Ever) kanye nethi UDingiswayo kaJobe (Dingiswayo, Son of Jobe). UVilakazi waqhubeka nokubhala amanoveli nezinkondlo, ehlola impilo yesiZulu yansuku zonke. Empilweni yakhe yakamuva izinkondlo zakhe zakhula ngokwepolitiki, ziveza ukuxhashazwa kwabantu abamnyama base-Afrika ngokujwayelekile. Amanoveli nezinkondlo zikaVilakazi zamukelwa kahle empilweni yakhe futhi zisekhona nanamuhla.

Wedlula emhlabeni ngomhlaka 26 Okthoba, 1947 eGoli eneminyaka engu-41.

Leave a Comment