Mbongeni Ngema

Born at Nhlwathi, KwaHlabisa in KwaZulu-Natal, 1955, Mbongeni Ngema attended  Nhlwathi Primary School before moving to Verulam and later Kwa-Mashu E Section. He attended Vukuzakhe High School. From the age of 12, Ngema taught himself to play the guitar. His pursuit of theatre began when he worked in a fertilizer factory where he was enlisted to play … Read more

UMbongeni Ngema

Wazalelwa eNhlwathi, KwaHlabisa KwaZulu-Natal, 1955. Ufunde eNhlwathi Primary School, washiya iNhlwathi wayohlala e-Verulam. Ube esehlala eKwa-Mashu E Section. Ufunde eVukuzakhe High School. Kusukela eneminyaka engu-12 wazifundisa ukudlala isigingci. Ukushisekela kwakhe imidlalo yeshashalazi kwaqala ngenkathi esebenza efektri kamanyolo lapho abhaliswa khona ukudlala isiginci. Kamuva wajoyina inkampani ebamba iqhaza kumsunguli nosomabhizinisi omkhulu omnyama wezwe ngaleso sikhathi, waqala … Read more