Sthembile Mkhize Family History

Contents

1 My Mother’s Side
2 My Father’s Side
3 IsiZulu Summary
4 Izithakazelo

My Mother’s Side
My name is Sthembile Mkhize, I live at Georgedale and I am 18 years old. I was born in 1994 February 16. My mother is Lindiwe Khanyile who was born by Lillian Khanyile. My grandmother was a teacher in these following school Pisga Primary School, Phasiwe Primary School and Mabaso Primary School. She was not married but her boyfriend was Johnson Mathebula from Swaziland and he abandon my mother when she was only 4 years. My grandmother was born by Ntombiningi Josphina Khanyile and Amos Khanyile who passed away long time ago. Josphina was born by Elinah Mntambo and Moses Ntuli.

My Father’s Side
My father was born by Mlungu Nokufika Mkhize who worked in a farm called Matendane and she met my grandfather and they have children my father and aunt. My grandmother was from a royal family in Mophela becuase her father Gubhu Mkhize was the brother of the late chief. My grandfather was Gingitshe Majola and he worked at a forest called Nkolongo and Skhindi. My grandfather had lots of children because he had five wives and 26 children as well as 72 grandchildren and 36 great grandchildren.

According to our knowledge as a Mkhize family we know that our surname was named by Shaka the king who was ruling at that time. And he named this surname because there were people who came in his kingdom in a drizzle day which we say ukukhiza in Zulu and they were from DRC and he said that these people they will be named as the Mkhize’s because he could not hear their language that they were speaking that how my surname started.

IsiZulu Summary
Igama lami ngingu Sthembile Mkhize, ngihlala eGeorgedale ngineminyaka eyi 18. Ngizalwa uLindiwe Khanyile ozalwa uLillian Khanyile. Ugogo wami wayewuthisha kulezikole Pisga Primary School, Phasiwe Primary School kanye nase Mabaso Primary School. Akazange ashade ubaba ozala umama uJohnson Mathebula owahamba umama wami eneminyaka emine. Ugogo uzalwa uNtombiningi Josphina Khanyile beno Amos osewashona. UJosphina uzalwa uElinah Mntambo noMoses Ntuli.

Ubaba uzalwa uMlungu Nokufika Mkhize owayesebenza eplazini eMatendane lapho abahlangana nomkhulu wami bathola izingane. Ugogo uzalwa ebukhosini eMophela ubaba wakhe uGubhu umfowabo wenkosi yakhona. Umkhulu wami uGingitshe Majola wayesebenza eNkolongo nakaSkhindi. Umkhulu wayenamakhosikazi awu 5 nezingane ezingama 26 nabazukulu abangama 72 nesizukulwane esingama 36.

Ngokolwazi esinalo isibongo sakwaMkhize saqanjwa yiNkosi uShaka ngoba abantu bakaMkhize bafika KwaZulu izulu likhiza futhi bengezwakali ukuthi bathini bephuma eDRC kuthiwa wathi bazobizwa ngoMkhize ngoba izulu liyakhiza,

Izithakazelo
Mkhize,
Khabazela,
Mavovo,
Gcwabe,
Gubhela,
Mumbo,
Ngunezi,
Mbulazi,
Wen’ Okhany’ Amas’ esiswini
Mfaz’ omabele made…

Leave a Comment