Noxolo Ntaka Family History

My father’s name is Sipho Ntaka and my mother’s name is Xolile Ntaka. My parents got married at a very young age, my mother was 15 years old when they married they did not get children until after eight years. Because of that my father’s family started to treat my mother very badly because she could not bear any children. My mother was kind and patient to every body and when thing got worse my father took my mother to North West where he was working and he took her to a Shangaan woman who was a traditional healer to help her to get a child. The traditional healer asked my parents to bring two white fowls a cock and a hen. And she asked my father to hold a hen and my mother to hold a cock. After that ritual she killed both fowls and told my parents to throw them in the Congo River and to go back to the traditional healer’s house. My parents did as they were told and she gave them a bottle of medicine and instructed them them to each drink 3 tablespoons per day. After a while my mother gave birth to twins and they died. Again she gave birth to another set of twins a boy and girl and named them Noxolo and Dumisani. My father is also a twin and his father was also a twin. My father’s family lived in Cape Town before moving to Hammersdale.

IsiZulu Summary
Ubaba wami uSipho Ntaka, umama uXolile. Bashada besebancane ngoba umama wayeneminyaka eyi 15 ubudala. Kwaphela iminyaka eyi 8 umama engabatholi abantwana emzini. Baqala ukumhlukumeza bemthuka ngenxa yalokhu. Ubaba wayesebenza kude nasekhaya eNorth West wabona kungcono amthathe umama ahambe naye. Bathola umelaphi wendabuko weShangane. Lomama wabayalela ukuthi abafike nezinkukhu ezimbili iqhude nesikhukhukazi, kwakufanele kube ezimhlophe. Wathi umama akabambe iqhude ubaba abambe isikhukhukazi. Wenza umsebenzi wakhe zase zibulawa lezinkukhu. Wabayalela ukuthi abahambe bayozilahla emfuleni iCongo bese bebuyela kuyena. Wafika wabanika umuthi wesintu ekwakufanele bawuphuze zonke izinsuku bobabili, izipuni ezintathu umuntu eyedwa. Ngemuva kwesikhashana umama wakhulelwa wathola amawele kodwa adlula emhlabeni. Kwadlula isikhathi waphinda wakhulelwa wathola amanye amawele bawaqamba ngokuthi uNoxolo noDumisane. Ngokomlando wakubokababa amawele akhona ngoba naye uyiwele nomkhulu ozala ubaba wayeyiwele.

Leave a Comment