Nonku Ngcobo Family History

My father was born in Swaziland his name was Manqoba Dlamini. They came from Swaziland to Estcourt (Mtshezi). My grandfather became a chief in Estcourt and he had 15 children, 10 boys and five girls. My grandfather died of old age and my grandmother is still alive. My father had a twin brother and they were identical. My grandmother is Zandile Nxumalo she is friendly and she like to stay with her granddaughters and talk about the history of the family, she is a clever woman and a faithful parent. When they arrived from Swaziland they lived in a rural area but later moved to an urban area. My father then moved to Clermont, Kwa Dabeka D section with her twin brother because they loved each other. My father met my mother in Durban. My mother became pregnant and delivered on the 05 May 1994 and they called me Nonkululeko because I was born in 1994 freedom year.

IsiZulu Summary
UBaba wami wazalelwa eSwazini, igama lakhe uManqoba Dlamini. Basuka eSwazini bazohlala eMtshezi. Umkhulu wami ozala ubaba waba yinkosi eMtshezi. Wayenezingane eziyi 15, abafana abayi 10 namantombazane amahlanu. Umkhulu washona esemdala washiya ugogo osaphila.

Ubaba wayeyiwele. Ugogo wami uZandile Nxumalo unobungane futhi uyabathanda abazukulu bakhe uhlala nabo abaxoxele umlando wabo. Ugogo uhlakaniphile futhi uthembekile. Befika eMtshezi bahlala endaweni yasemakhaya kwathi ngokuhamba kwesikhathi bathuthela edolobheni. Ubaba newele lakhe bathuthela eThekwini endaweni yaseClermont KwaDabeka esigcemeni sakwaD. Yilapho umama nobaba bahlangana khona. Bathandana umama waze wakhulelwa kwazalwa mina bangiqamba ngoNonkululeko ngoba ngazalwa ngonyaka lapho iNingizimu Afrika yathola inkululeko. Abazali bami abashadanga.

Leave a Comment