Liyawohloka liyaphela iTheku

Ukuwohloka kwedolobha iTheku inkinga ebukeka iqhubekela phambili ukunokuba inqandwe. Izitolo ezinkulu zibalekela kuma shopping malls namabhizinisi athulela ezindaweni ezingaphandle kwedolobha okunomthelela ongemuhle. Kule siqeshana sibheka kafushane ukuwohloka kwedolobha iTheku okucace bha uma uhamba kuWest Street (Dr Pixley Kaseme Street) okuwumgwaqo osetshenziswa noma ophithizela kunayo yonke kuleli dolobha.

Sikhula uma usedolobheni uWest street bekuyilapho obuthola khona izinhlobo ngezinhlobo zezistolo kusukela ekuqalani kwawo kwakugcwele izitolo ezinkulu zempahla yasendlini njengo Lubners, Beares, Ellerines kanye nezinye. Uthi uma ukhuphuka njalo udlule i-Adams Booksellers, uyodlula City Hall, uma uqhubeka njalo uzitole usudlula ePhoyiti ngemuva kwalokho usubheke ulwandle. Yize indlela isakuholela khona olwandle uma ukhuphuka ngoWest Street kepha kuningi osekushintshele kuleminyaka okuningi okungagculisi neze.

Ukuhamba kwezitolo eziningi ezahlukene nokunganakekelwa kahle kwedolobha sekushentshe isikompilo lalendawo. Esikhathini samanje usuthola ngisho amathilomu (tuck shop) eshuthekiwe ezindaweni ezahlukene. Liyawohloka liyaphela idolobha, kancane kancane liphenduka ilokishi. Ubuhle nezitolo ezinkulu eziyehayo buya ngokushabalala kulelidolobha. Ngamaholi kancibijane ubuthola uWest Street uhlotshisiwe kusuka ekuqaleni kwawo uze uyophuma phezulu olwandle, lokhu bekungenye ezinto ehlukile ekhombisa ukuba phakathi nedolobha kepha abantu abaningi kakhulukazi abadla izambane lapondo sebeyakubalekela ukuzithola maphakathi nedolobha ngenxa yesimo esiyilo.

Article Overview

The deterioration of Durban City is a problem. Many upmarket shops and business offices are moving away from the city to shopping centres and decentralised office parks. We grew up with West Street being the most attractive and the busiest street in Durban city. When you had to learn to go to the city on your own, West Street was the focal point before learning any other streets or places. Many changes took place over the years as more and more people occupy the space and the government fails to manage the city properly. It is slowly beaming a township with tuck shops at every corner.