IZulu Love Letter

Labo abahambele eNingizimu Afrika futhi bachitha esinye isikhathi sabo esiFundazweni saKwaZulu Natali, kungenzeka babone eminye yemihlobiso yobuhlalu enemibala eyenziwe ngabantu bakwaZulu. Ubuhlalu buthengiswa ezitolo eziningi esifundeni nasezikhungweni ezinkulu ezweni lonke, lapho ezinye zalezi zinhlayiya zobuhlalu zinikezwe njengabazingeli bezikhumbuzo njenge- “Zulu Love Letters”.

Kubalulekile ukubona noma ukwazi ukubaluleka kwangempela kobuhlalu bendabuko besiZulu, noma kunjalo, umuntu kufanele aqonde ukuthi amaZulu ahlanganise kanjani ngempumelelo imigomo yezenhlalo kwezobuciko nobuciko. Imibala yendabuko, ukuhlanganiswa kombala namaphethini kusatholakala kwesimanje besimanje esizweni samaZulu kodwa ubugugu bangempela buyancipha ngokushesha ngaphansi kwengcindezi yokushintshwa kwamadolobha nangokuguquka kwesiko.

Ideas for Using Small Amounts of Leftover Beads

Ngokosiko lwesiZulu ukuba mdala kuhambiselana nomshado, abantu abashadile banezinzuzo zobudala kunalabo abangashadile. Lokhu kudlala indima enkulu kwabesilisa ukuthola imisebenzi ukuze beqoqe okudingekayo njengezimpahla zomshado. Isibalo esikhulu sabomama abangabodwa sikhomba ukuthi abesifazane basemadolobheni baziqhelelanisile nalokhu, kepha ukubaluleka komshado njengokufinyelela ebudaleni kuchaza ukuxhumana phakathi kobuhlalu bendabuko kanye nobudlelwano bezocansi.

Imihlangano yomphakathi ivame ukuthonya inhlanganisela noma amalungiselelo anquma ngencazelo yemibala nezinombolo zejometri. Njengolimi loku “hlonipha” kowesifazane ongumZulu, imithetho ethile idinga ukubonwa ekwakheni ubuhlalu. Intombazane ikhombisa ngomhlobiso wobuhlalu uthando lwayo ngowesilisa, ayikubeki ngembaba ukuthi iyamthanda kodwa ibanezindlela zokukhomba uthando

Ngaphandle kokuhlangana okungekuhle, omhlophe uhlale usho izincazelo ezinhle ekuhlelweni kombala lapho  kunokungabaza khona. Eduze kokumhlophe okwesibhakabhaka kusho ukwethembeka, ngakho-ke inhlanganisela yokuluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe iluphawu olujwayelekile lokuzibandakanya. Okuluhlaza okwesibhakabhaka, okumhlophe nokumnyama kuyinhlanganisela ejwayelekile ekhombisa umshado

Kunezindlela eziningi zokuhlanganisa imibala, uyisebenzise ezintweni ezithile kunezinye, noma ukugcizelela incazelo ngokwandisa inani lobuhlalu ngombala ofanele.

Izincwadi zothando (Love Letters)

Izincwadi zothando zisukela ekwethulweni kobuhlalu bengilazi (glass) obunezincazelo ezincike kumbala wazo. Ngaphambi kobuhlalu, amantombazane akwaZulu abesebenzisa imbewu, isheli legobolondo kanye namagobolondo asolwandle ukuhlobisa. Izincwadi zothando zincane, izitembu zokuposa izingqimba zobuhlalu ezihambisa imizwa koyamukelayokungenzeka ayithande noma angayithandi. Imibala iyaxutshwa ukudlulisa ububanzi bencazelo.

Round Glossy Glass Bead, For Blasting, Size: 0.2-3mm, Rs 125 /kg | ID:  2642921373

Omhlophe – umbala wobumsulwa.
Omnyama – kukhombisa imibala yeqhugwane, lapho intombazane iphendukele khona ekukhonzeni isithandwa sayo.
Oluhlaza okwesibhakabhaka – ukube bengiyijuba, bengizondiza ngiye ekhaya lakho ngiyothatha ukudla emnyango wakho.
Ophuzi – angisoze ngadla uma sishada ngoba awunasilwane ongasihlaba.
OPink – Kufanele usebenze kanzima ukuthola ilobolo lakho hhayi ukugembula ngemali yakho.
Okuluhlaza utshani – sengizacile njengomhlanga omnandi ensimini emanzi futhi ngiluhlaza njengamahlumela okuqala esihlahla ngenxa yothando lwami ngawe.
Obomvu – Inhliziyo yopha futhi igcwele uthando.

Ibhalwe uSbo Dladla

Leave a Comment