39 thoughts on “Izithakazelo”

 1. ngicela ukuhlobana kuka Mthiyane no sokhulu no dlabeya Ntshemba
  okwesibili

  Izithakazelo zakwa Thwala – nezihlobo

  Reply
 2. Ngicela umlando wakwa MTHONTI inzala bantu ukhokho Sigananda

  Mthonti othontisela izithombo ngegazi labafokazana; ulima amsaimu ngenhlendla;uhlakule ngesizenza wena omba amathuna ngesijula; uwagqibe ngesithende anani ngoba alele abafokazana ngalo kazidinwa ukubhokdoa izinhlangothi zabafokazana wena ophendula iklwa ulenze udodndolo lokuvinyelela; abanye bedondolozela ngezimboko ; Lamulaaaaa Sokhela ngempepho abanye bokhela ngezihlonti Mwelase ongawelezi ngazibulo owela ngempambosi zomfula; Mpangaziiithaaaa ka Ndlobane uzinyane le Silokazi; ucombela kwelayizoloumdaka ongomi usula udaka ngolunye; wena kasgawula mthunzi; tshani obuhle obuhle obungadliwa zinkomo yabudla sabona umswane ngamehlo, Slashwa ngovemvane wena kamagalela agoqane njenge ngonyama Ndlobane Magwaza ngobhokwane abanye begwaza ngemikhonto;ntamo kayidinwa iziqu zimhaqa emuva naphambili

  Reply
 3. Hey guys, we’ve added your requests to the list our community journalists are researching – stay tuned!

  Reply
  • I’ve learned throughout history that we,the Nhlapo actually came from Natal, present day Kwazulu Natal.
   We’re many of of us in Lesotho, ha Belo in Botha Bothe.
   Amongst our ancestors, Mhlagakala (Mhlakala) features quite prominently as he never made it to Lesotho, and his grave can be traced in Mpizikazi Mpumalanga.

   Kindly shed some some light as to where we should go in our effort to trace our ancestry.

   Warmest regards,

   Mohamed Nhlapo
   (+266 50807765)
   aziznhlapo@Gmail.com

   Reply
 4. I m now busy re-writing the book uNhlapo Nezakhe which was first written by Jacob Mfanekiswa Nhlapo

  cell: 0727226635

  Reply
 5. ndicela ukwazi ngesibongo sakwanhlapho endikwaziyo ukuba ndingu nhlapho mankumbuza sigegede sakwa lokothwana mqalumde kezinye intaka……..

  Reply
  • nazi ezinye esizitholile ukwengeza kulezo zakho

   Sgegede
   Abadl’ umhlehlo kadadewabo
   Bath’ ibhadakazi
   Abangaweli ngezingubo
   Abawela ngesihlengethe
   AbakwaLuvuno
   Mvelase!

   Reply
 6. E Mbonane, E Mwelase, E Sigegede, E Nongombili
  Izigegede zakwa –Mathole
  Ezadla umka-dadewabo
  Zathi kananyongo kanamhlehlo,
  Umhlehlo ngu-Bhabhakazi.
  ”Mabekwa ngegazi”.
  ungumanxeba aludwendwe njengomthimba
  ezingaweli ngezibuko eziwela ngesihlengele somfula”
  Wena Mlambo-a-Mavundla
  Mveli ka Mavundla noMdlasomo
  UMfutshane ungubo-zinyathelwayo
  Ingane nezabade ziyanyathelwa
  Kwabo-Mveli akuvalwa ngomvalo
  Kuvalwa ngamakhand’amadoda.
  Wena wakwa-Nonhlanhla;
  Isiboshwa ngamagoda siwadabule;
  Isihlahla sika-Mdlasomo
  Babasigawula siwaqand’amazembe
  Waya wazidla eDlomadlomo
  KaNdlovukayisitheli.
  Zaya zabuya naMagunya
  NeziNtethe naManqoba
  Anqoba iZinyathi zikaMswazi.

  Esinye sezithakazelo zakwa Nhlapo

  Reply
 7. 12 Phezu Kwethuna lika-Mama.
  Naku lapha ngimi khona
  Naku lapha ngikhalayo
  Naku lapha elele khona
  U-Phahlakazi okaMdingi
  U-Mdingi oka-Khabangobe,
  U-Khabangobe oka-Maphanga.

  Nxa ngiphezu kwethuna ….
  Ngiphezu kwethuna lakho,
  Ngikhumbula eyadlulayo
  Eyakeyabakhon’imihla,
  Nxa wabangumthi wethu,
  Nxa wawusihlangu sethu.

  Sokuphela nje, ntombi ka-Mdingi na?
  Buphele nya ubuso bakhe na?
  Lithule nya izwi lakho na?
  Thina abakholwayo sithi: Hhai
  Sobuye sibonane kwelizayo
  Singasoze sibuye sehlukane.

  Lala phahlakazi lala.
  U-bakhulisil’abant’abakho,
  Athi amaBhunu
  Ozoyigwabula uyakuyizuz’indaba.
  Wafika umtaka Ndaba wayigwabula,
  AmaBhunu awethwala umlomo.
  Bantu gijimani ngazo zonk’izindlela,
  Niyotshela abantu,
  Ukuthi uMagadlela
  AnoMakhunga Nyathikazi-a-Mlambo,
  Ukuthi umtaka Ndaba
  Useyekele insangu notshwala,
  Sowuqaphele ukubusa nokumangala
  Ngokukhalela intandane
  Zikayise ezasalenkambeni.

  UMadabulimpi kabili
  Wayinika iDzigwane
  Wayinika iSibothwane
  Kwabuya imikhonto
  Kwabuya izibhamu;
  Asazi izophela nini.

  UZulu laduma emahlathini eGoda,
  Laduma lawuphambanisa umbani,
  Lamwalaza uSinandi
  Lamyekelela ukwaliwa nokuvundana

  Khula mtaka NaCindi
  Uyindlandlama uyisiminya
  Uyinkanyezi ethwasel’eMpumalanga.
  Wena mpondo zamil’ekatini
  Noma zazimile enkomeni
  Kwakuya kuzwakala.
  Wena ngqwabi zihamba amahonyahonyana.

  Wena nkomo zabala umbala wonkana,
  Ngoba zabala ubunkonekazi
  Zabala ubuwasakazi
  Zabala ubuhlophekazi
  Zabala ubumpevukazi
  Zabala ubunzimakazi.

  Reply

Leave a Comment