Izithakazelo Nomlando WakwaZondi

Izithakazelo
Zondi!
Nondaba
Gagashe!
Luqa!
Tetane!
Lusibalikhulu!
Nhlabisile kaGinindza kaNjapha
KaNomaphindela kaNokhuva kaNdokoshe kaSidukuduku!
Gasa ngokugasela izizwe
Jangeni kaBhambatha kaMancinza
Maguduzela owaguduzel’ izihosha nezihosha!
Mabonw’ abulawe njengenyamazane!
Mpunyumpunyu bemphethe
Dudul’l amaBhunu
Shibase!

Umlando wabo
Abantu bakwaZondi badabuka eSwazini kwisizwe sikaMmbo. LoZondi indodana kaLusibalukhulu yakhona kwaDlamini, yazala uNhlabintshiseko lona owagcina esenguZondi. UNhlabintshiseko kuthiwa waxabana nodadewabo, owabe eseyizonda ngendlela eyehlula ngisho bebaxazulula, kodwa uNhlabintshiseko wangavuma ukuxola. Base bethi usenguZondi kwagcina sekuyisibongo sakhe okwathi nozalo lwakhe lwagcina selubizwa ngaye uZondi.

UZondi wase ezala uGagashe, yena owase ezala uTetemane wazala uLuqa, uMngaki noNondaba.
Ingxenyana yakwaZondi yakhe ngaseNadi, umfudlana. Kodwa isuka le eNkandla lapho yakhelene noNxamalala. Ngenxa yokwakha kwabo eduze kwalowo mfudlana iNadi, kwase kuthiwa ngabaseNadi. Ngesikhathi lapho sebeholwa nguNomagaga kaNsele base behlaselwa yiNkosi uShaka.

Babaleka bayocasha ehlathini lapho angabathola khona. Ngalesosikhathi besabhace ehlathini, amabutho kaZulu athatha izinkomo zabo ahamba nazo. Bebona lenhlekelele eyayibehlela yokuhamba kwemfuyo yabo, bavele baphuma ehlathini ababecashe kulo bazidela amathambo baqonda kuwona amabutho kaZulu.

Kuthe lapho uNomagaga esekhotheme, behlukana phakathi abantu bakwaZondi, kuthe ngalesosikhathi behlukana phakathi nabafowabo, uDlaba kaNomagaga wasala kuleyandawo yaseNadi. Laba abanye bahamba nesizwe samaZulu, kwathi ababeholwa nguMgenge kaDlaba, owayengowasekhohlo kwaZondi, wavele wayozihlanganisa nabantu bakwaZuma eNkandla. Abanye bakwaZondi ababephuma endlini encane, okwabe kungekaMpumuza, bahama baya kokwakha ngaseMsunduze, okuyindawo lapho namanje betholakala khona kanti nobukhosi butholakala khona buphethwe yinkosi uNsikayezwe Zondi.

UTetelegu kaNobandla owasala empini uye owayehola lendlu kaMpumuza ngesikhathi inqamula amazwe iya eMsunduze. Kuthe lapho beseNadi, uDlaba nesizwe sakhe kwaba khona ukungezwani namaBhunu, kwagcina uDlaba edingiselwe eSayidi lapho afika wakhothamela khona.

Ukukhothama kwenkosi yabo akubavimbanga ukuthi baqhubeke bahlale ezweni lawokhokho babo. Ngaleyonkathi babeholwa nguDibinyeka kaDlaba. Kulabo abahamba nabakwaZulu kubantu bakwaZondi, sibathola sebakhe eNgome ngaseMgungundlovana. Kulendlu kwagcina sekuphume abanye abagcina sebezitholele izwe ePholela, eNkandla. Leyondlu yaziwa ngokuthi yiKwaNomangamlana futhi inobukhosi bayo.

Indlu yaseNgome ekaNondaba kaTetemane
Kulendlu kaNondaba kuzalwa iqhawe elidume kakhulu emlandeni wakwaZulu iNkosi uBhambatha kaMancinza owayephikisana nokukhokhwa kwentela eyayibizwa ngokuthi ukhandapondo ngeminyaka yawo 1906. Kwase kuba nempi enkulu lapho abeNgwadi bagcina bebulele omunye umuntu bathi yinkosi uBhambatha ngoba befuna kuthiwe bambulele bona.

Kuthiwa ngalesosikhathi beyifuna yonke indawo, yabhekisa amabombo kwelase Mozambique okulapho yaphelela khona. Kodwa kuthiwa ngaphambi kwalempi, inkosi uBhambatha yahamba yayobikela iSilo sasoSuthu ukuthi yona nesizwe sayo ngeke bayikhokhe intela. Ngaleso sikhathi yayihamba nendlunkulu yayo uSiyekiwe uMaZuma nendodakazi nendodana uNkantolo.

Kuthe sekuqubuka izimpi, lezo zimpi zaba buhlungu ngoba abantu beSilo uMamonga woSuthu, uMgabadeli owagabedela inkunzi yakwabulawayo, baphelela kuzona bebulawa ngabanye. Base bedingiswa ezizweni zabo beboshiwe ngoba kuthiwa baphikisana nemithetho ebekwe ondlebe zikhanya ilanga. Omunye wamakhosi adingiswa inkosi yakwaShezi uSgananda kaZokufa owagcina eshonela esitokisini saseMpandleni khona eNkandla ngoba nje ephikisana nokubuswa abelungu.

Balamana ngalendlela
ULusibalukhulu wazala uDlamini, yena wazala uNhlabintshiseko obizwa ngoZondi yena owazala uGagashe, yena wazala uGasa ozala uNsele noTetemane. UTetemane wazala uNondaba, uSobanda, uMuqa noMmangasi.

Indlu kaNsele
UNsele wazala uNomagagu, yena wazala uDlaba owazala uDibinyeka, yena wazala umzimba ozala uMaqgulu owaziwa futhi ngelika Mhlola yena wase ezala uDlokwakhe owazala uQalabantu, kwathi yena wazala inkosi uSondelani eseyakhothama.

Indlu yakwaMpumuza
UMuqa kaTetemane wazala uSobangwa yena owazala uMakhwata owazala uMpumuza ozala uNgwane noNtshiza. UNgwane wazala uNobandla noXesibe. UNobandla wazala uTelegu owazala uLaduma noBhevu. uLaduma wazala uBhekizizwe owazala inkosi uNsikayezwe okunguyena obusayo njengamanje. UNontshiza wazala uYenge, yena wazala uMqayika. uXesibe wazala uJingose. uBhevu wazala uBangumuzi.

Indlu yaseNgome, eMdlovana
UNondaba wazala uNomashumi, yena wazala uSondaba owazala uJangeni, yena wazala uMancinza owazala uBhambatha, yena wazala uBulawayo owazala uKhulekani yena ozale inkosi uMbongeleni esakhothama.

Indlu yakwaNongamlana, eNkondla
UMmangasi wazala uMjongisi, yena ozale uNomaqele, ozala uNoyeke yena owazala uNongamlana ozala uTatiyane kwathi yena wazala uSidumuka owazala uNondumo ozala inkosi uVelaphi.

English Summary
This article outlines the history and clan praises of Zondi people.

By: Mbusiwa ‘Jerry’ Zuma

Leave a Comment