Izithakazelo Nomlando wakwaNkwanyana

Myikwe!
Nina bakaMangena ngezith’ ekhaya,
Iqili likaDonda elihlatshwe kwaze kwashona ilanga,
Zingakahlatshw’ izibhabhayiyana,
Wena kaNokuphatha,
kaNkomo zinendumo
Mvundlana owashiya izinja nabantu,
Ogijime ngebel’ ukhalo lakwaMthethwa.
Ebaleka nentomb’ emhlophe yakwaMthethwa,
Ijuba elenz’ amangong’ emuva kwendlu kwabo kwaNontshikila.
Ngibabaza ngingabikeli muntu,
Unonsula nyembezi ngomkhonto,
Umkhon’ uphambana nowesotsha eNkandla.
Mthayi kaNtshele!

Ezinye zezibongo ezihlobene noNkwanyana
Wela (ngenxa yokuwela uThukela)
Nkukhu (wafika nezinyoni ezingandizi ngasogwini eManzimtoti)
Gumbi (Gumbi wawoNdlovu)
Zikode (Zikode kaLanga)
Nqayi (batholakala ngase Marianhill)
Myikwe noma Mikwe, kuya ngezindawo. Ukuthi Myikwe yisithakazelo esithinte cishe wonke amaNkwanyana.
Abathakazelwa kuthiwe Makhanda yilaba abakhe eBaqulisini. NguNkwanyana owayekhanda insimbi yokwenza imikhonto namakhuba.

Umlando wabo
Abantu bakwaNkwanyana baphuma kubantu bakwa Ndwandwe. Okushio ukuthi bangama Bambo -Nguni. Babakhe ngaseMfolozi eMnyama ngaseBululwane. Umuntu wokuqala esizwa ngaye nguMtoboza. UMtoboza wazala uSomgcino, uSomgcino yena wazala uNhlekisana.
Babedume ngokuzingela, bebulala izinyathi. UMtoboza lona nabantu bakhe babenamashwa laphaya kubo kwaNdwandwe nokuyikho okwenza bahlakazeka. Nezimpi zaba nomthelela kulokho kuhlakazeka kwabo. Abanye abantu bona basala ngaphansi kukaZwide, kwathi abanye balandela yena uMtoboza, base bebizwa ngokuthi ngabakwaNkwanyana ngenxa yokuthi iNkosi uShaka ithole uMathunjana wakhona kwaNkwanyana owayezalwa nguSibaxa.

UMathunjana lona utholwa iNkosi uShaka imthola ehlathini ecashe khona, ethi umndeni wakhe wonke ubulawe empini. Wathi enkosini uShaka ucela ukuyelusela amankonyane nezinkomo zayo. Inkosi yathi encekwini yayo mayimthathe uMathunjana. Ngalokho kuzicelela kwakhe ukwelusa amankonyane , inkosi uShaka yathi usengowase MaNkwanyaneni. Njengokuyalelwa yiNkosi uShaka yabe inceku isimthatha uMathunjana imkhumisa imithi yokumkhipha amashwa. Wakhula ke uMathunjana ngesikhathi sokubusa kweNkosi uShaka futhi ehlabana nasezimpini zalo iLembe. Nangesikhathi seNkosi uDingane wayesakhona uMathunjana futhi nguye owasindisa uMntwana uMpande ekubulaweni yiSilo uDingane. Phela iNkosi uDingane yaxoshisa umfowabo uMpande ngezinkomo kanti seyakhe itulo lokuthi nxa esefikile ukuzozibonga ngokwesiko, bese ebulawa.

Induna uNdlela ayikuthokozelanga lokhu yaze yakuhleba namanye amaqhawe. Abantu kabayi nganxanye kuhle kwamanzi, kwahlelwa ukuthi uMntwana uMpande alunywe indlebe. Kuthe lapho besahambe ibangana ukubuyela eMgungundlovu, uMathunjana wathi usekhohlwe ishungu wabuyela emuva waya koncinza uMntwana indlebe ngetulo lokumsoconga. Kwathi uMpande engasezi ukuzobonga isipho sezinkomo njengoba bekulindelekile, iNkosi uDingane yasola induna uNdlela. Kwathi lapho livela obala iqiniso ukuthi ngubani oncinze uMpande , indaba yafika kuMathunjana ngezimbobo zomuhlwa ukuthi akabaleke.

Nebala wabaleka uMathunjana wawelela esilungwini ngaphesheya koThukela. Nebala abasocongi bafika sekukhala ibhungane kwaMathunjana. Ngalesosenzo sikaMathunjana sokusindisa impilo kaMpande, iSilo uMpande samnika indawo laphaya eNgudwini ngaseShowe, njengoba namuhla kunendawo ebizwa ngokuthi kuseMaNkwanyaneni. Wazinza khona uMathunjana futhi waganwa ngamakhosikazi amaningi , wenabela koNtunjambili ngaseKranskop. Kuthe ngesikhathi seMpi yaseShiyane (Rorke’s Drift) ngowe 1879, enye yamadodana akhe okwabe kunguMbokodo, ngenxa yempi leyo yamaNgisi ayehlasela umbuso kaZulu, wabaleka waze wafika ngaseMtshezi lapho afike wafuna indawo yokucasha.

Ekufuneni kwakhe indawo wagcina efike emaphoyiseni nokuyiwo amfanisa nendodana yakhe abe eyishiye kwaNtunjambili. Ngalesosikhathi wayesemdala uMbokodo, nokwagcina ngokuthi abuyele eNtunjambili. Ngisho esefikile khona wathi uyachaza, athi amakhehla akhona athi awamazi. Nengane yakhe imbala yamlandula. Waze wabonwa ngomunye wamakhosikazi akhe. Wayesebathatha ngoba wayeseyitholile indawo eMtshezi, eMabhanoyini ngasekungeneni kwalo idolobha lakhona eMtshezi. Wakha lapho umuzi wakwaMangena. ONkwanyana bakwaMangena belamana kanje: uMbokodo wazala uVutha, yena wazala uNdabingehlele yena ozale inkosi uFana Nicholas ebusayo namuhla.

By: Mbusiswa ‘Jerry’ Zuma
Source: Ngisho Wethu by Bonginkosi Zondi , incazelo: Dumisani Mazibuko. Ilanga Newspaper

3 thoughts on “Izithakazelo Nomlando wakwaNkwanyana”

 1. Siyabonga, Mina ngizalwa uPhindile ozalwa uMaHlatshwayo, bengizibiza ngesbongo sikababa ozalwa untombinkulu Kunene emtholele ekhaya insizwa takes-Khumalo.

  Abazange bashade naMama manje bengizibiza ng-Khumalo, ngiyabona akulungi lutho ngase ngikhetha ukuzibiza ngesibongo sikamama

  ONlwanyana
  Angazi noma nginephutha yini ngalokho

  Reply
 2. Thank you so much, this is such a profound history for us. Mina ngizalwa umaNgubane ngazalelwa ekhaya unfortunately i don’t know where my father is if he’s still alive, ngamgcina ngisemncane kakhulu and ngakhuliswa umama nomndeni ka mama wami. ngazi kuphela igama lika baba owazawa ngokuthi uGolden Nkwanyana frm Pietermaritzburg endaweni yase Sweetwaters. But akekho omunye engimaziyo ngiyafisa ukuthola umlando wami ngaku baba. Loku kuthola umlando at least kuyangijabulisa kakhulu ikakhulukazi njoba ngihlele kulonyaka ukuthola ngomndeni ka baba wami nezihlobo zabo. Syabonga kakhulu.

  Reply

Leave a Reply