Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaNyandeni

Nyandeni!
Ngonyama!
Vumisa!
Mntungwa
Mashonana
Khukhuza kaNgonyama
Wena waseNdidaneni
Galela wentuku ngokuthukuzela.
Msongi wensimbi ayibeke ekhanda

Umlando wabo:
Abantu bakwaNyandeni badabuka kwaKhumalo, bangamaNtungwa- Nguni ngokwezigaba sabo uma sihlahla isizwe kubaNguni. Kukhona indawo eyayaziwa ngokuthi kuseMpangisweni, lendawo iseZwathi ngaseVryheid enyakatho yekwaZulu Natal, lapho kudabuka khona labantu bakwaNyandeni.

UMzilikazi kaMashobane wathi uma efika ebuya ukohlasela abesotho, wafika noNgonyama okunguyena uNyandeni. UMzilikazi wabuya nalelibhungwana lomfana ngoba waba nozwelo nesihe walithanda, wangafuna ukuthi abulawe wase emqamba igama likaNgonyama.

Esekhulile uNgonyama wagila umkhuba ngokuthandana nodadewabo okwaphetha ngokuthi amzalise ingane. Ngenxa yaleloshobolo nehlazo elase likhungethe lomuzi, umndeni wanquma ukuba ubadingise wathi mabathathe konke okungokwabo bakhukhule nakho konke, balishiya ikhaya eMpangisweni.

Umndeni wabalandela kodwa kwangazeka ukuthi ubalandela nje bafuna ukubenzani. Ngenxa yalokho babaleka baze bayokwakha ngaphansi kwentaba iNyandana eMpangisweni. Ngokwakha kwabo kulentaba iNyandana, uNgonyama wabe esebizwa ngoNyandana. Wafika lapho wazala amadodana wawaqamba amagama ngabanye abantu bakwaKhumalo. Yikhona ke lapho kulamadodana akhe kukhona angoMntungwa kanye nalawo angoMashobane.

Inkosana yakhe kwabe kunguKhukhuza ngoba phela uNgonyama kwathiwa makakhukhule nakho konke. Kwase kuthi ke lonke uzalo lwakhe banquma ukulibiza ngokuthi ngolwaseNyandeni. Kuso lesosikhathi lapho sekubusa iSilo uMpande, Umsimud’ owavela ngesilulu, phakathi kwaMangisi namaQadasi, inkosi yesizwe sakwaZulu, ngaleso sikhathi,kuleyandawo yanquma ukubeka omunye wabantwana baso ogama lakhe uMahanana ukuba akhe umuzi ngasentabeni iMishiyane. ISilo uMpande sathumela abantu ukuthi bayobheka ukuthi umntwana uhleli kanjani lapho ayembeke khona.

Zathi ukufika lapho izithunywa zenkosi uMpande, zajatshulelwa kwahlatshwa, zabusa zaze zabhensa.

Umbiko owafika eSilweni uma sezibuyela emuva zasitshela ukuthi zifike zadla kahle zaze zabhensa. ISilo uMpande lowo muzi sabe sesiwuqamba ngokuthi kuseBhenseni. Kulowo muzi kwakhulela uMntwana uMagogo weSilo uDinuzulu ngoba uNdlunkulu uKaNtuzwa wedlula emhlabeni uMagogo esemncane. Ngesikhathi sekufika uMntwana uMahanana kuleya ndawo abakwaNyandeni bathi ngeke bona babuse umntwana wasendlunkulu , sekuzoba yibona abazobuswa wuyena.

Akubanga nankinga uMahanana wabusa kwafika abamhlophe kuleyandawo kwathi abakwaNyandeni bahlakazeka. Njengamanje leyandawo ibuswa yinkosi uVusimuzi Zondo kanti neliba lomntwana uMahanana likhona eMpangisweni. Abantu bakwaNyandeni bona bahlakazeka abanye bathuthela kwaManyathi koNquthu naseMondlo lapho abagcwele khona.

Inkosana kaNgonyama uKhukhuza yona yaqoma ukwakha umuzi yathi kuseNdidaneni. Elinye iqhawe elivela kakhulu kulaba bantu kwabe kunguMakhwentu, kaMacala kaNgwadla. Umakhwentu wayeyibutho likaFalaza kanti wayibamba ezimpini eziningi okubalwa eyakwaNdunu neyaseTshaneni. AbakwaNyandeni abaseNdulinde bona baphuma kuMakhewu ofike laphaya nonina owayeyogana eMasomini (KwaMsomi).

Indlela abazalana ngayo koNyandeni:
UNgonyama (Nyandeni) wazala uKhukhuza, yena owazala uNgwadla noMaweni. UNgwadla yena wazala uMacala, uZulu, uNzuza noZaca. UMacala wazala uMakhwentu, uDunusa, uSigadi, uZwangendaba, uMsweli, uSeni, noMhawu.

UZulu kaNgwadla wazala uMthangala noNdokoza.

UMakhwentu wazala uMkhwesheni, uShishiliza noMleti. UMkhwesheni wazala uFelumona, uMpikanina, uMphendukeleni, uSizwesibi, uMhlesithembu, uMuzikawukhulumi noSandla.

By: Mbusiswa Zuma
Reference: Ilanga Newspaper, Awungisho wethu

Leave a Comment