Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaMpungose

Phahla! Ndlovu kaKhuba!
Gawozi kaSilwane!
Mnukwa kaTetema!
Ngowuza,
Nina bephahla elinhlokonhle,
Wena wendlov’ enamandla,
Khuzwayo!
Nkomo zadl’ ekhaya
Ngokweswel’ umelusi!
Zaze zeluswa nguDembezane
Intombazan’ encane.
Wena kanoMasikisiki
Wena wenyoni eyasindwa yisisila sayo,
Sgqoza esimlom’ ubomvu sikaMbuyazwe,
Mdungwane ongalo incane.

Umlando wabantu bakwaMpungose
Imvelaphi nomlando wabantu bakwaMpungose uveza ukuthi badabuka esibongweni sakwaZungu. UPhahla kwakuyindoda yakwaZungu, yena wayephuma kuGwabini owabe ezalwa nguBaphephezi. Ngokwesigaba sezizwe abakwaMpungose bangamaNtungwa- Nguni. Kwathi langa linye kunesifo kwaZungu, ngesikhathi sekuyofihlwa kwatholakala ukuthi uzalo lwakhona kaluphelele, kubalwa nendodana kaPhahla wakhona kaZungu. Kwaze kwenziwa nehlambo bengabonwa njalo labo abebengekho.

Sekuqedwe konke baqhamuka laba abanendodana kaPhahla beholwa yiyona. Ngenxa yokuthi bafika sekwenziwe konke, umndeni wanquma ukubahlabisa noma ukubahlambulula ngenkomo empunga. Leyo ndodana kaPhahla, ngenxa yokuthi yiyona eyabe ihola lababantu, yabe seyibizwa ngokuthi nguMpungose ngakho njalo ukuhlanjululwa kanjalo baba ngabakwaMpungose ngenxa yendodana kaPhahla.

Emva kwalokho base bephuma kwaZungu sebeba nesibongo sabo esizimile, behambisana noPhahla. UPhahla wabe esakhe endaweni yaseThaleni eNkandla. Umuzi wakhe wawubizwa ngokuthi oYengweni. UMpungose kaPhahla wayelusa izinkomo zikaMalandela kaLuzumane laphaya emzini wakhe oDwini, eMandawe ngakwaMaqhwakazi Eshowe.

Ngesikhathi esesuka elibangise kwaNobamba, wahamba naye uMpungose. EThaleni wabe akhelene nabantu bakwa Sikhakhane nabasemaChunwini, nokuyimanje kukhona kwaMpungose. Abanye basuka bayokwakha eNhlazatshe, beholwa nguNdlovu kaKhuba. Ngesikhathi sekubusa iSilo sakwaNodwengu uMpande, sanika uSilwane kaNdlovu indawo yabantu bakwaXulu laphaya eMfule ngaseMelmoth kwenyuke kuze kuyoshaya eMfolozi eMhlophe. Kwathi futhi ngesikhathi beholwa nguGawozi kasilwane, banikezwa indawo yabantu bakwaQwabe laphaya eMlalazi, njengoba sekushiwo ukuthi basala abanye bakwaMpungose laphaya eThalaneni eNkandla. Izindlu zakhona zehlukaniseka kanjalo-ke: ekaSiyunguza iseNkandla, ekaSilwane iKwaNomaqoni Eshowe, ekaNgobozane iseMahlabathini, oNdini lapho khona uNgobozane wakhe umuzi wakhe waseDlomodlomo kwenabele eMthonjaneni lapho kukhona ikholwa lakhe eSaholeni.

Abantu bakwaMpungose banobuhlobo obude nabakwaZulu njengoba phela uNozidiya owayegane uMalandela futhi engunina woQwabe noZulu wayezalwa kwaMpungose. Yingakho nje uthola ukuthi abantu bakwaZulu nabakwaMpungose babengahlukani ngabo lobobuhlobo. Yingakho nesilo sakwaNodwengu sabanika izwe. Ngisho nangesikhathi kubusa iSilo sasoNdini uCetshwayo, uNgobozane wethembeka waze wahamba naso siya phesheya kwezilwandle eNgilandi. Bese kuba nabanye bakwaMpungose abaseMsinga. Bona ke basuka eNkandla ngesikhathi sempi yabantwana besilo uMpande, uMbuyaze noCetshwayo eyabe iseNdondakusuka ngonyaka we 1856. Labo ke babengasohlangothini loMntwana uMbuyaze.

Bona ke balaphaya kwaMajozi khona eMsinga. Bazalwa nguMdungwane ozale uWahla yena wazala uMakhalembube, uMngoma noManyensimini. UManyensimini yena nozalo lwakhe wasuka kuleya ndawo yakwaMajozi wayokwakha eMahlabathini endaweni yakwaNyoni kuNtabankulu, eNhlungwane.

Ukwelamana kwabakwaMpungose:
UPhahla wazala uMpungose, uMpungose yena wazala uMlaba owazala uSokhonkwase, uSokhonkwase wazala uKhuba owazala uTetemane noNdlovu, uTetemane wazala uSinuku yena wazala uBhulungwane, uBhulungwane wazala uNoncenge. UNdlovu wazala uSilwane, uSilwane wazala uGawozi, uSiyunguza, noNgobozane.

Bese kuthi endlini yakwaNoqoni eMlalazi:
uGawozi wazala uMbango, yena wazala uSiphoso, uSiphoso wazala uMtuyedwa owazala inkosi uSiphesihle osakhothama, njengamanje kubambe uNkosikazi uBusisiwe Mpungose.

By: Mbusiswa Jerry Zuma
Reference: Ilanga Newspaper, Awungisho wethu

Leave a Comment