Izithakazelo

Yazi Kabanzi Ngolimi Lakho

Sisaqhuba khona lapho sashiya khona ngenyanga edlule, nge-Theme ethi “Yazi Kabanzi ngolimi lakho”

Ngokubhala kukaDBZ Ntuli, izithakazelo uhlobo lwezibongo abanye abacwaningi abazibiza ngezithopho. UNtuli uchaza ngokuthi izithakazelo zike zibizwe ngezithopho njengendlela yokubalekela ukusebenzisa isibongo somuntu lapho enconywa ngezenzo ezinhle ezithile azenzile.

Uma uzwa umuntu wakwaMhlongo ebizwa ngokuthi Njomane wongathuki, kodwa yazi ukuthi usuke ebizwa ngesithakazelo sakhe. Kanjalo nowakaNdlovu uma ebizwa ngoGatsheni, noma owakwaMaphumulo ebizwa ngoMashimane kusuke kushiwo izithakazelo zabo.

UNtuli ubalula ukuthi injongo yezithakazelo, ngokukuchaza kwabacwaningi, wukubika ngomlando wesibongo esithize. Empeleni, cishe akekho noyedwa umuntu onesibongo sesiZulu ongabika ukuthi akanaso yena isithakazelo engenaso ngempela.

Ngokuchaza kochwepheshe, izithakazelo zinabo-ke nobunkondlo ngoba kuzona kuyitholakala ukuxhumana, imvumelwano iyaqondakala, futhi kubonakala nobuciko obuphindaphindayo kanti nengcebo yezifengqo ivame ukutholakala.

Mina nginguNkosikhona Duma kanti nazi ezami izithakazelo:

Ntenga,
Mthombeni,
Lwandle kaluwelwa luwelwa zinkonjane kuphela zona ezindiza phezulu,
Ngongolozi owaphekwa netshe,
Kwavuthwa lona kuqala,
Thabisa,
Mvenya

 

Brief overview
The article above talks about clan names known in isiZulu as izithakazelo. The article has gained a great deal of inspiration from literature by Mr. DBZ Ntuli, a South African academic. According to the article, izithakazelo are often conferred upon individuals who are being lauded for something great that they have achieved.

The article concludes with the clan name of the Duma (surname of a clan) descendants to which the author of the article belongs.

1 thought on “Izithakazelo”

Leave a Comment