Izinsiza Zokubasa Nokukhanyisa

Izinto Ezazisetshenziswa ekhaya zokubasa nokukhanyisa

Kunohlobo lwesihlahla esasisetshenziswa ukwenza umlilo ngezikhathi zakudala ngoba zazingekho izinto ezifana nomentshisi. Babethatha ukhuni lwaso lesihlahla, basibambe ngezandla zombili, bashayanise kwasa kukhuhla izinkuni nalokhuni kuze kuqale ukufudumala ezandleni naphansi bese kuqhamuka umlilo bese bokhela ngezibi zotshani obomile, bese kuvutha umlilo bokhela umlilo wokupheka. Umlilo wawubasiza ukwenza izinto eziningi njengokukhanyise ezindlini zabo noma abafana bazibasela bona begodola ekwaluseni, kwesinye isikhathi bebekwenza lokhu ngoba befuna ukuziphekela abazokudla khona ekwaluseni, mhlawumbe sebebambe inyamazane noma bezosela ummbila.

Ukukhanyisa endlini, bebesebenzisa ilongwe. Ilona abebelisebenzisa ukuthi libe yisibani sokukhanyisa uma bengakalali besazihlalele, bebelokhela ngomlilo bese belibeka kahle endaweni engena bungozi kodwa kukhanye endlini, uma sebelala balicime futhi uma liphela bokhele elinye njalonjalo. Kwathi ngokuhamba kwesikhathi baqala bazakhela amalambu kaphalafini babesebenzisa ikopi elincane elinesivalo, balibhoboze kancane esivalweni ukwenzela ukufaka isibopho sesaka noma sendwangu esilukiwe. Lesibopho basishutheka kulembobo abayivule esivalweni, sivele kancane ngaphandle isibopho, bese ekopini bafake uphalafini noma amafutha engulube balivale, isibopho kumele sicwile kulokho abukusebenzisayo okusekopini, bese kukhuphuka kumanzisa isibopho, kuzothi lendawo evele ngaphezulu esivalweni yiyo abazoyokhela ngomlilo bese kuyakhanya endlini. Nakho bekumele baqikelele ngoba kungaba yingozi uma kunganakiwe.

Ziningi izinto ababezisebenza ukubasiza ebumnyameni njengoba bekumnyama ezweni ugesi ungekho. Babekwazi nokuzenzela okusamathoshi besebenzisa into eyipayipi, imvamisa babesebenzisa umhlanga noma uqalo, bakhiphe yonke into engaphakathi ukuze bashutheke isaka elilukiwe noma indwangu, lendwangu bebeqala ngokuyicwilisa kuphalafini noma emafutheni khona izokwazi ukubamba umlilo, bese beyayikhanyisa ibasize babone indlela yabo.

Isiketekete naso sasakhiwa ngokufana nelambu kodwa kwakusetshenziswa ikopi elikhulu noma igalani namafutha, ukalakateni. Isiketekete sasibasiza ngokukhanyisa endlini noma uma behamba ebusuku. Nalo belenziwa ngendlela eyodwa nesiphefu, umehluko ukuthi sona besiba nesibambo, isakhiwo sakhona lime njengebhakede elinesibambo sokulengisa, ukuze ukwazi ukusilengisa uma uhamba. Isibambo sakhona sibizwa ngokuthi inkintsha.

Ukwakhiwa kwembawula bebesebenzisa igalani elikhulu lamafutha noma likaphalafini, bese kufakwa izinkuni, kubekwa emnyango kukhihlike umlilo, kungeniswa endlini uma sebezokotha futhi kuyasiza nakho ekukhanyiseni endlini. Nezinkuni abazibasayo bebezitheza ehlathini bebengathathi noma iluphi ukhuni ngoba kukhona isihlahla ekungadingeki ukuthi sibaswe ekhaya ngoba kobhubha wonke umuntu ekhaya. Umlotha wembawula babengawulahli abantu bakuqala, babewusebenzisa uma kungowezinkuni zasehlathini bebekholelwa ekutheni zinabantu abadala izihlahla zasehlathini yingakho bebeze balaphe ngawo. Njengokuthi bakhothise ingane uma inomkhuhlane noma benengane engaziwa ukuthi eyakuphi ibisizwa ngawo lowomlotha ngoba bathi zonke izidalwa imimoya yazo isehlathini iyamuzwa oswele impepho yakubo, lokhu kwakubasiza baze bathole ukuthi ungowaphi lowomntwana.

English Summary
In the olden days people used natural resources in their homes. Here we are looking at what they used for light in their homes. Lighters or matches were not available they used trees to make fire. For lamps they used tins, ropes or piece of cloth that was socked in pork oil. They also had home made heaters made out of tin, which is still popular. What was important about these home made heaters was that they did not throw away ashes from it because they believed that ancestors are living in them. They used these ashes for treating colds or coughs.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment