Izinkolelo Zabantu Ngombandamu

Izinkolelo yilapho abantu bekholelwa ukuthi uma kwenzeka okuthile kusho ukuthi kukhona okuzokwenzeka. Kulabo abakholelwayo kuzona kuyenzeka njengoba belindele kodwa futhi uma ungakholelwa akukho olubi olukuvelelayo. Njengokuthi esizweni samaZulu kunencazelo ngayo yonke into eyenzekayo isibonelo izinzipho uma kunebala elimhlophe kunenkolelo yokuthi uma ufunda isikole usubhala izivivinyo zakho uzophumelela uma libonakala. Kodwa lapha asigxilile kakhulu kulokhu uSisi Xoli Ngcobo ohlala eCongo usenabele ngezinkolelo ngombandamu. Kanti abantu abaningi bazi ukuthi umbandamu usuke nje uzivelela noma wenziwa umzimba omubi.

UXoli usenabele ngokuthi umbandamu ungasho izinto eziningi ezisuke ziqondene nalokho okwenzekayo. Wenze isibonelo ngokuthi kunodadewabo okade wahamba ekhaya, kwezwakala ukuthi useGoli. Uthi bathe bengazelele bambona esengena endlini enombandamu ogcwele ubuso. Bakujabulela ukumbona wase ebachazela udadewabo ukuthi kunomama okuthe uma evelwa umbandamu ebusweni wambuza ukuthi wagcina nini ukuvakashela ekhaya, wamtshela ukuthi uphawu lokuthi kufanele abuyele ekhaya. Ngemuva kwezinsuku ezimbili waphela umbandamu ebusweni ngaphandle kokuwelapha.

Abanye bakholelwe ukuthi uma enawo kusho ukuthi kukhona umuntu osondelene naye osuke ekhulelwe. Kungaba ingane yakini noma isihlobo esiseduze. Bathi ngempela akuvamisile ukuthi kungenzeki lokho kunenkolelo yokuthi uma sekwaziwa ukuthi ubani uyaziphelela. Lokhu kufana ngokuthi kube khona ophupha izithelo noma amanzi adungekile lokhu kusuke kuchaza ukuthi kukhona umuntu okhulelwe emndenini.

Ezinye izinkolelo
Kuphinde kube khona ibala elimnyama elizivelelayo emzimbeni, kwabanye bazalwa nalo kuthi abanye lizivelele uma kunesimo esizoqhamuka ekhaya okuchaza ukuthi liyibika. Lelibala libizwa ngokuthi umuzi, abantu abadala uma belichaza bathi lisho ukuthi uma umuntu esemdala uzoba nemizi eminingi. Kodwa kwabanye kuchaza ukuthi kunomuntu ozofika noma ingane ezozalwa ekhaya. Kwabanye kuthi uma lamabala enyamalala kuchaza isifo noma kukhona umuntu ozoshona ekhaya. Lendaba ikhumbuze uNqobile obesicoshela lolulwazi ukuthi naye uyakufakazela lokhu ngoba lamabala ayizimpawu kuyena uma kukhona umuntu ozoshona emndenini wakubo. Futhi uyakholelwa kakhulu kuwona.

Uqhuba athi uyakhumbula ukuthi wake waphupha sengathi kukhona umuntu omchazela ngalamabala owamtshela ukuthi awachazi ukuthi uzoba nemizi eminingi kodwa asho ukuthi kusuke kukhona umuntu ozoshona. Ngoba nangesikhathi kuzoshona ubhuti wakhe kwenzeka lokhu bathi bebuya emngcwabeni ntambama waqaphela ukuthi sekunelinye ibala, watshela ayehleli nabo endlini ukuthi kukhona umuntu womndeni osazodlula emhlabeni. Alishonanga ilanga bathola ucingo olwaluthi sekudlule ingane kamfowabo.

English Summary
Have you ever thought that ringworms will have a traditional meaning? In this article Xoli Ngcobo shares what she knows about ringworms and other marks that are found on the body. Ringworm can be a sign to some people that they should go home if they have been not visiting for a while. It is believed that once you arrive home after a few days the ringworm will disappear.

Other people associate ringworms as a sign that someone in the family is pregnant. After the person is known to the family the ringworm disappears without being treated. This is similar to dream about fruits – also associated with pregnancy.

Other beliefs
There are black dots that appear on the body, some people are born with them but for others they appear as they grow old and sometimes they disappear. Generally, adults will say these are the signs that when a child grow up they will have their own house hence it is called umuzi. But others uses these marks as a sign that someone is going to die when they appear on their bodies, like Nqobile shared that when her brother was about to die, she saw this mark and she knew that someone close to her will die and also when her nephew died same thing happened.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment