Izindlela Zokuziphatha uma Kushoniwe

Imikhuba yezigodi noma indlela abantu abenza ngayo izinto uma beshonelwe ikakhulukazi ukuzila.
Imvamisa singabantu kunezinto ezisilawulayo empilweni, nesibona ngazo ukuthi impilo imi kanjani noma zisitshele ukuthi imiphumela izothini esimweni esithile. Okunye sizwa kukhulunywa ngakho abadala kanti okunye kuba isiga esenzekayo. Uma kushoniwe noma ushonelwe kunezinto okumele uzenze noma uzilandele ukuze ungabi namashwa noma ukuhlonipha umuntu oshonile.

Abanye abantu babengahlali nemindeni yabo ngezizathu ezithile, labantu kwakunendlela okuzibonakalisa ngakho ukuthi kushoniwe kubo noma emndenini, njengokuthi uma ukude nekhaya umuntu wayebona ngamaphupho amayelana nesifo esenzekile ekhaya. Lokhu bekufakazelwa nangabantu abasuka ngasekhaya ukuthi ngempela kukhona oseshonile ekhaya. Phambilini bekudingeka ngaso lesosikhathi umuntu abuyele ekhaya kuze kuthunwe uma bekungakathunwa.
Ziningi nezeluleko umuntu azitshelwayo uma kushoniwe njengokuthi uhlale ngokuzotha nangokuzithiba ezintweni ozenzayo:

Njengokuthi ungabi seningini ngoba uzojabula kweqe bese udlula noma udlebeleke. Noma uma ungumuntu olapha ngamakhambi awubaniki abantu amakhambi akho nawe ungawusebenzisi ngoba kusuke kusenesinyama.

Uma unesoka ungalivakasheli kuze kube kuyathunwa, bese niyageza futhi isinyama. Kunenkolelo yokuthi uma ungakwenzanga lokhu bewuba namashwa mhlawumbe ushaywe abantu ungenzanga lutho.

Uma unesoka, kuyilo elishonelwe, mhlawumbe uyise oshonile, ubungahlangani nalo ngokocansi uma kwenzekile naya ocansini bekufuneka likunike imali emhlophe bese wena ntombazane uyilahle endleleni ukuze itholwe abanye abantu ibhadi lisuke kinina. Lowo ozoyicosha uyena osala nalelobhadi. Noma uyiphe isalukazi esidala, ngoba phela yena useqedile indima yakhe bekungena sici mayithathwe isalukazi esidala.

Uma ushonelwe yisoka, bekumele uye kubo kwalo mhlazane sekungcwatshwa bese bekugeza, ngomuthi, nakini ufike ugezwe futhi uma kade lingaziwa kini into ozozenzela wena uwedwa ngaphambi kokungena kini. Abanye bageza ngomuthi uhlanganiswe nenyongo nomswane, bese ugeza emfuleni, usuke sewuhlanganisiwe umswane nenyongo yalesosilwane yilowo okugezayo, okubalulekile ukuthi lokhu kufanele kwenzelwe emfuleni. Uma sewugeza uma ngendlela yokuthi uphambanisa imilenze, ukuvala ngaphambili bese uyawugcoba umswani emzimbeni, ungawuyisi esithweni sangasese bese uyogeza ngamanzi omfula umzimba wonke. Akufanele nangengozi umswani uthinte esithweni sangasese ngoba kunenkolelo yokuthi iyohlala ivulekile kumuntu wesifazane. Futhi kumele ugunde ikhanda zonke inwele. Kuthiwa uma ungagundanga zoziqothukela zona izinwele ikhanda lonke. Uma usugundile njengenjwayelo ikhanda lizobaba noma lizoluma kuthiwa akufanele uvele ulinwaye ngesandla kumele usebenzise okuthile ngoba kunenkolelo yokuthi ngeke zikhule kahle izinwele. Uma kushonwe kubokantombazane isilotsholiwe, ayibe isagunda, ngisho kungashona uyise noma unina wayo.

Uma umuntu eshonelwe yingane uyayizilela noma engasagudanga. Uma uficwa ukugula uzilile bayakukhumulisa abomndeni inzilo noma singakafiki isikhathi sokuthi uyikhumule ngoba inzilo bathi iyacindezelana ugule kakhulu ngoba inabantu abadala. Ngaleyondlela awusheshi ukululama ngoba ucindezelwe yiyo inzilo. Uma kwenzekile umuntu washona esagqoke inzila kudingeka ukuthi umndeni walomuntu umkhumule yona ngaphambi kokungcwatshwa.

English Summary
There are lots of traditional beliefs associated with death, it is important to mention that not everybody believe or practice what is outlined above. The reason can be associated with religious beliefs or a clan’s way of life. The focus of this article is mainly on three things: how to carry yourself or behave when there is death e.g. a person should not be among a lot of people to avoid doing things that are going attract negative things in one’s life; what to do when one loses his or her child; if a partner loses his or her parents and also when a woman loses her partner.

By: Nelisiwe Hlongwane

1 thought on “Izindlela Zokuziphatha uma Kushoniwe”

  1. Sanibonani…mina ngashonelwa ngubaba azange senzelwe lutho ekhaya,engifuna ukukwazi ukuthi kufanele sigeze nini futhi ngani

    Reply

Leave a Comment