Izibongo zeNkosi uSolomoni

Izibongo zeNkosi uSolomoni

Inkayishama enkulu kaMenzi!

Ephuz’ umlaza ngameva.

USaphumalithi iphekiwe

Endlini kokaNtuzwa.

Usiba olusenkundleni oSuthu,

Luntula lo ongaluthintayo.

Ulanga lisehlule amadoda,

Sesingamavikithi.

Umpondo zinde zingamagudu ezinyathi.

Ugwababa liphethe umgodo,

Nonloyil’ angalibuk’ zakhanuke,

Ungcede onyonkel’ isife singawi,

Unogwaj’ oshiy’ izinja zasOndini

Indaba yenziwe uLokothwayo ezalwa uZembe

Yenziwe oMankulumana ezalwa uSomaphunga

Yenziwe uNdabankulu ezalwa uLukhwazi

Yenziwe uLokothwayo ezalwa uZembe

Yenziwe uMvingana ezalwa uNompanda.

Bathath’ izinkomo zasemahhashini,

Bazihlanganisa nezakwaNobamba.

Izulu liphons’ amathonsi esilimela

UPhongol’ olumanz’ abomvu

Inkosi efungelwe abamhlophe

Bathi ayisayikubekwa koSenzangakhona.

Madlokovu uyabizw’ enkonjeni

Ungabizelwa ndaba zalutho.

Mudli wamakhobongwana amabili

Elinye elakwaDakwa

Elinye elakwaFelaphakathi

Elinye elakwaMadumelana.

OkaNdaba uhlome ehlathini

Kwabangazel’ uMchitheki ezalwa nguZibhebhu.

Kant’ okaNdaba kaxabene namuntu

Wayeyozingel’ izinyamazane.

Intaba ehlal’ ingonyama,

Yesab’ izuku ukuduma

UMadlongodla wakithi ezibindini,

Incunc’ ephuza kwezind’ iziziba

Ingaphuza kwesifushan’ ibuya nodaka.

USingqungu kakhulumi kanamlomo,

Unjengongaphakathi kwezihlangu zamadoda! (Yibinda Nkosi)

Leave a Comment