Izibongo zeNkosi uNdaba

Izibongo zeNkosi uNdaba

UNdaba kaSonani bathi: ‘Wonani’?

Abantu behlezi nemihlambi yabo.

EyawoMababela wakoGabela.

Ozingel’ amahlath’ azavungama,

Az’ athi ‘Nhiya Nhi’

Namuhla kakunyamazana

Az’ amlobolele ngentshontsho lempunzikazi.

Obeyalala wangangemifula,

Obeyavuka wangangezintaba.

UTshikazana lwakithi lwakwaGcabashe

Luya luhlezi luya ludlondlobele,

Lubek’ izihlang’ emadolweni,

Luqaphel’ imihlambi yezindlakubi,

YawoMababela wakoGabela.

 

Leave a Comment