IsiZulu sinekusasa kwi-Internet

Kule-link ekulendaba, uSindi Mbili, ongumhleli weNews 24 IsiZulu ukhombisa ithemba olimini lwesiZulu nekusasa lalo.

Sekukaningi ngizwa abantu bakithi bekhalaza ngokuntuleka kolwazi nolokho okuqukethe utho oluphusile ngezilimi zase-Afrika kwi-internet noma kwi-digital space.

Abanye bakhala ngokuthi lokhu kudlala indima enkolelweni yokuthi izilimi zase-Afrika kazithwele ubuchule nobuhlakani. Abanye basaba nokuthi izilimi zakithi ziya ekushabalaleni.

Ngike ngathatha ithuba ngaxoxa kabanzi ngaloludaba noSindi Mbili, ongumhleli we-News24 IsiZulu, okuyi-Website ebalelwa kwamanye ahamba phambili kuleli.

Konke okungulwazi okubhalwa kwi-News 24 IsiZulu kubhalwa ngesiZulu. Baningi abantu abalandela le-Website.

UMbili uphosa inselelo esizukulwaneni samanje yokusebenzisa ukuchitheka kobuchwepheshe ekuqinisekeni ukuthi izilimi zase-Afrika siyagamanxa emagomagomeni omlando nasekwakhekeni kwekusasa eliqhazile lapho izilimi zakithi ziyothabatha indima ebalulekile kwezomnotho, ezepolitiki kanye nezokuhlala nje. Sivela futhi ngokugqama nakuyo i-digital space.

Kawulalele ingxoxo yami noSindi kule-link engezansi.

Ingxoxo phakathi kukaNkosikhona noSindi Mbili

____________________________________________________________________________

Attached on the above article is a conversation between myself and Ms. Sindi Mbili, editor of News24 IsiZulu. News24 IsiZulu is one of the biggest digital platforms in South Africa which produces content in an indigenous language.

My conversation with her (in IsiZulu) is premised (as is the article) on the ideas of maintaining the use and digital integration of indigenous African languages in the digital space in the face of globalisation and rise of multiculturalism.

Leave a Reply