Isiko Lokufaka Ingane Esibongweni Sakubo

Izingane ezizalwe kungakashadwa
Intombazane ethole izingane noma ingane isekubo yase ishada nobaba wengane, ngesikhathi beshada bakhohlwa ukuzibika empephweni basho ukuthi seziyahamba nonina njengoba eshada nokuthi bazithele ngenyongo. Lapha sibheka uma abazali bobabili bezingane ezingabikwanga sebengasekho emhlabeni. Ngokuhamba kwesikhathi lengane noma izingane zaqala ukuba nezinkinga ngoba azikhishiwe komalume bazo. Nomalume mhlawumbe abanawo amandla okubenzela lokho noma ngenxa yokungezwani kwemindeni banqabe ukusiza izingane zikadadewabo. Izingane ziyakwazi ukuthi zifune abanye abantu kodwa kufanele babize isibongo sikamama wabo.

Nazo izingane seziyithola indaba ngoba ngesi kamama wazo ngoba zazalelwa ekhaya kubo kamama wazo. Okunye okungenza lesimo ukuthi ubaba waye ngaqedanga ukulobola umama wezingane, bese siyatshelwa izingane ukuthi kumele ziqedelele ubaba wazo amalobolo bese zikhishwa esibongweni sikamama wazo. Lokhu kwenziwa noma ngabe ngokomthetho zimbili izingane ezatholwa bengakashadi abazali, kodwa kuthiwe zonke sezithelelekile ngisho nabazukulu ngakho badingeka ukuthi bayolala komalume, abazukulu bona ngeke bazifake isiphandla. Njengoba behlatshelwa lapha komalume bazohamba nomlenze wembuzi ungaphekiwe kuyiwe kuboka baba wezingane kufanele abantu abadala baziphelezele. Uma sebebuya bazobuya nomunye umlenze abazowuthatha lapho kwakuganele khona indodakazi yabo.

Komalume
Izingane ziyakhokha leyomali okuthiwa yasala ngesikhathi ubaba wazo elobola. Iyashiselwa impepho isikhathi esingangesonto, kuhlatshwe nezinkukhu kubikelwa abadala kulowomuzi ukuthi kuzoba nomcimbi wokwenzela izingane ezizalwa intombazane kanozibani, zingathuki uma zibona lezingane izidalwa. Kugaywa utshwala, kuzohlatshwa nembuzi ukuze lezingane ezizofika zifakwe iziphandla. Ziyafika izingane ngoLwesihlanu ekujwayeleke ukuthi kube wusuku olwendulela umsebenzi, zilala komalume.

Ngalo usuku lwango Lwesihlanu ntambama zishiselwa impepho zibikwa ukuthi sezifikile. Ngakusasa bavuswa ekuseni kulungiselelwe umsebenzi nokupheka inyama yembuzi neyezinkukhu. Zifakwa iziphandla, bathelwa nangenyongo kodwa hhayi abazukulu. Banikwe lenyama bayidle. Amantombazane afakwa isiphandla esinxeleni, bathelwa ngenyongo khona futhi, kuthi abafana bona bafakwa kwesokudla bathelwa nabo ngenyongo. Uma sebeqedile ukudla. Bashiselwa impepho yokuthi sebeyaphuma baya kubo kuthi lowo omdala ezinganeni ambozwe ngengubo, umalume wakhe owayeshisa impepho ambambe ngengalo kuthi laba abanye bayibambe ngamachopho noma emaceleni ingubo balandela, bazungeza igceke umalume ekhuluma ebacelela baze bangene esibayeni, baze bephuma ngesango sebephelezelwa beyakubo.

Kubo kababa wabo
Nakhona babahlangabeza esangweni nempepho, babangenisa endlini bekhuluma empepheni. Nakhona kusuke kugayiwe futhi kuzohlatshwa uma befika, laba abafika nabo bazohamba sebedlile bazolinda kuphekwe kuvuthwe, nakhona bazomukelwa kuthi uma sekuhlinziwe bafakwe iziphandla ngakulezizandla abafakwe kuzo kaMphephethwa ngoba kuhlanganiswa lamadlozi. Bathelwe futhi ngenyongo labathelwe khona komalume. Bese kubuswa kudliwe kusinwe kujatshulwe ize ihlukane imindeni yomibili. Izingane zona zibe sezisala kubo. Ngemuva kokwenziwa kwalelisiko izingane sezibizwa ngesibongo sakubo ngokuphelele.

English Summary
Two parents have a child before they get married and marry at a later stage. According to a Zulu culture that child belongs to the mother’s surname unless they have slaughtered a goat to inform the ancestors that the child is going with his mother to his family.

This should be done also in the father’s family where they slaughter a goat to welcome and introduce the child to the ancestors. If this was not done, and both parents are dead children can approach their uncles to help them in fulfilling this custom. Goats should be slaughtered by both relatives or families. Children should sleep at their uncle’s house a day before the ceremony. Where a goat is slaughtered and incense is burnt for the ancestors. The following day they wear skin bracelets, girls should wear this on the left hand and boys on the right. Bile should be sprinkled over this skin. Then they can eat the meat.

On the same day, they should be accompanied to their father’s family. The first born is covered with a blanket and other children must hold the ends of the blanket with their uncle leading them. They go around the house, while the uncle is informing the ancestors that they are taking the children to their families and accompany them. At their father’s house they are met by an older uncle in the entrance with incense where ancestors are also informed that they are welcoming the children. They also have to wear skin bracelets with the other one’s. And bile is also sprinkled over this. Both families can rejoice and feast.

Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment