Isibhamba

Kumuntu wesifazane kwakuyinto enhle nebukekayo ukuthi ahlale enomzimba omuhle nobukekayo noma ngabe ukwesiphi isigaba sempilo, isibonelo; kungaba umakoti osenomndeni emzini, intombi noma umuntu wesifazane osikhulile. Phela umzimba ngezikhathi zakudala wawuhlala ubonwa yiwo wonke umuntu ngendlela okwakugqokwa ngayo kwemvunulo. Kodwa kukhona izimo ezaziye ziphoqe ukuthi umzimba lona oligugu ushintshe indlela oyiyona. Umzimba ongemuhle wawuthunaza ubuhle nokuzethemba kumuntu wesifazane.

Lapha sibheka ukushintsha komzimba okudalwa ukukhulelwa. Inkinga yayiba lapho uma umuntu wesifazane eqeda ukubeletha. umzimba wakhe wawuthatha isikhathi eside ukubuyela esimweni sawo esejwayelekile. Kwakubalulekile kubona ukuthi imizimba yabo ibuyele endaweni yayo.Isibhamba ezinye zezinsiza zokubuyisela umzimba endaweni yawo kumuntu wesifazane. Isibhamba kwakuba yibhande elaliboshwa esiswini ukubamba isisu singalengi kakhulukazi kulabo abakade beqeda ukubeletha. Lelibhande lalisiza ekutheni isisu sibuyele endaweni yaso kuze imisipha yenyama iqine. Isibhamba kwakuyinto ehloniphekile okwakungamele ibonakale noma kanjani kumuntu owayesifakile. Sasifakwa ngaphansi kwemvunulo siboshwe siqine singabonakali.

Zazenziwa ngezindlela ezingafani izibhamba, labo ababedla izambane likapondo benemfuyo eningi, babevamisa ukuthi bona bahlabe imbuzi ukuze kusetshenziswe isikhumba sayo. Sasishukwa isikhumba size sithambe bese sakhelwa izintambo ezizosihlanganisa ngemuva. Kothi kulabo ababedla imbuya ngothi, babesebenzisa utshani olulukiwe ukwenza isibhamba.
Ngenxa yokushintsha kwezikhathi, izinto zashintsha indlela ezazenziwa ngayo emandulo. Abantu baqala ukusebenzisa okwehlukile kodwa okunemiphumela efanayo njengeduku lasekhanda ukubopha isisu.

Isibhamba siyenye yemvunulo okuhlotshwa ngayo kakhulukazi ebandleni lasemaNazaretha. Lapha bakha utshani lobu obukhula emfuleni, babuthunge kahle kube yibhande elenza isibhamba. Kuthi ngaphezulu bese bebuhlobisa ngobuhlalo ukuze bubukeke kahle. Bona eNazaretha basifaka ngaphezu kwesicwayi lokhu okuyindwangu efihla isingenhla kumuntu wesifazane. Kubona basuke bengenzeli ukubamba umzimba kodwa kusuke kuyingxenye yemvunulo.

By: Mbusiswa Zuma

1 thought on “Isibhamba”

Leave a Comment