Indlela Yokuzila Ngezikhathi Zakudala

Isinqwambi yigama lento eyayisetshenziswa mewuzila lento yayisetshenziswa esikhundleni sendwangu noma esikhundleni sesicibi lesetshenziswa manje. Isinqwambi yiso asasisebenza ngoba indwangu ingekhoBabeshuka isikhumba sembuzi noma senkomo, bese sisikwa imicu noma sibe yintambo, ukwenzela lozozila, masesishukiwe kulula ukusenza noma yini, babezishuka ukwenzanoma yini ezosebenza ekhaya noma umanta noma yingubo yokulala noma yokubeletha ingane noma yokuvala emnyango isithe njengekhethini, ngoba umnyango wawungekho ukuvikela izilwane zasendle ubusuku belele. Khathi kusemathuneni, ibesuka emathuneni ayemfuleni ephelezelwa abanye abangabafelokazi njengaye ukumsiza. Emfuleni ubefika angeze emanzini ahambayo ngenjongo yokususa ibhadi lokushonelwa zelihambe nomfula, ngoba into embi akudingeki ihlale kuye, bafike bangunde zonke izinwele khona emfuleni afakeke isinqwambi nokunye emzimbeni.

Bese kubuywa kuyiwe ekhaya abakade bezolekelela badlule ekhaya ukuyongeza ngentoyokugeza bese begoduka abanye abanye besifazane bathi ukuba zimzisa bangasalibondwa abashonelwe. Loshonelwe ubese buyela ekhaya esqgokile wafaka nesinqwambi sakhe ehamba nawo lawomakhosikazi aphelezelayo, bazohlala beseduze kwakhe njalo kuze kufike isikhathi sokukhumula isinqwambi. Kakhulu kazi mekuwumakoti osemcane loshonelwe, uyafundiswa kanjengokuthi akakadingeki ukuthi abe nomuntu wesilisa aze akhumule inzilo makwenzeka ehlanganana, uyafundiswa kanjengokuthi akakadingeki ukuthi abe nomuntu wesilisa aze akhumule inzilo makwenzeka ehlangananaye endleleni kumele ame engathi uyakhothama mexoxa naye mhlambe umbuza impilo noma uyamphathisa okuthize, futhi akudingeki kubekhona amemezana naye, nengane meyithethisa akudingeki aphakamise izwi ngoba kuthiwa isinqwambi noma inzilo iyadlulisana. Mekhuluma nomunye kumele asondelele eduze kwalowo kwalokhuluma naye.

Lemicu ithandelwa ekhanda laloshonelwe, wayehlala nayo lento isekhanda isikhathi esingangonyaka uma ezilele umnyeni wakhe. Sonke isikhathi meyogeza emfuleni ngamanzi abandayo uyayikhumula isinqwambi angeze bese esibuyisela futhi. Bekufanele ayemfuleni ekusenikakhulu kungakayimuntu emfuleni akumele kubekhana ombonayo, ngoba mekungakhona obonayo mhlambe amloye ngaleyonsila yakhe bebekholelwa kulokho. Sonke lesisikhathi kunezinto azizili ukuzenza noma ukuzidla njengokungena ensimini nenzilo ubengayi kunalokho ubesala ekhaya aphekele abasemasimini bese ethumela ingane zikuhambise kuze kube uyakhumula yena enza umsebenzi osekhaya ongamkhipheli ngaphandle kuze kuphelelesosikhathi, njengokuthi awungeni esibayeni nenzilo mewuyokha ubulongo bokusinda uyathumela ingane noma ubani omunye onemvume yokungena esibayeni, awuwadli amasi enkomo yasekhaya, awumane nje udwanguze egcekeni uhamba agudle izindlu, kuye ngokuthi uyaphi, uyagoba mewuhlangana nabantu bekubingelela mhlawumbe esakuxoxisa akami nje aqonde, mewungene ndlini kukhona ingane esanenyanga noma uzocitha isikhathi nayo, kumele uyibambe amalunga omzimba uyilule khona ingazosindwa uwe ngenzilo, awuvuni, awuwakhi amanzi uthwale umqomo emini uwakha natmbama, ugcina konke lokhu kuze kufike isikhathi sokukhumula yena ubehlala egeza ngamazi abandayo, emfuleni ohambayo ngoba bekuthiwa yibhadi ukushonelwa yindoda, manje lelibhadi kudingeka alikhiphe emfuleni ohambayo.

Maseyikhumulile inzilo ubegeza ngomuthi thizeni ukususa ithunzi elimnyama nokugudluza umnyeni, mezakuye ezengendlela angamthusi noma amlale noma aphazamise lozobesethandananaye, beseshiswa zonke impahla abezigqoka noma kuphiwe isalukazi esidala kanjengezitsha zokudlela, bekunikwa isalukazi esaziwayo ukuthi asigangile endaweni ngoba izimpahla azilahlwa, ngaphandle mengekho ozonikwa zonaziyashiswa ezishayo zilahlwe ezingashi. Bekuhlatshwa inkomo masekhumula umama,kugaywe notshwala besizulu kubuswe. Kuze kukhumula yena nje abanye abomdeni bona kade bakhumula ngembuzi, futhi kunomsebenzi odingeka wenziwe emvakwesonto noma amabili kuthiwa ukugezwa kwamahhalavu, bese izalukazi noma omama abadala balayikhaya bemazisamazise ukuthi kumele athole umuntu azolala naye kanye ukususa ibhadi lokushonelwa wakhe. Nkubo ubetshelwa ukuze angathi kwenziwa yena yedwa futhi bebemlandela ukuthi lokho ukwenzile yini ngoba benzela ukuthi umfowabo ndoda mengena angabi seshweni lokungenwa yilento okumele ayishiye kulowo azohlangananaye,bekuba yisidididi nje sendawo ukwenzela ukuthi zingalokhu sikhuluma ngalento noma simlandela sifuna ukuqubeka naye, masethi ukwenzile lokho babuze bebekuqinisekisa lokho ukuze kungenzeki iphutha bese bemtshela ukuthi ingane zalaphe khaya ugakuhle zikhuliswe ubaba oncane noma ubaba omdala omunye wobhuti balayikhay, abafuni ifalabo liye kwenye indawo kuthiwa uzokhulisa izingane zomfowabo zingaphindili emuva kamfazi futhi zingadliwa amanye amadoda noma ngabe unaye omunye umfazi lozongena akulutho kodwa nalo kuzothiwa usengokalaphilayo.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment