Indlela Yokuhloba Nokushuna

Kunezindlela ezahlukahlukene zokuhloba kwabantu uma beya emaceceni noma emicimbini yesintu. Baye bahlangane baxoxe ukuthi njengoba beya emcimbini othile ngabe kufanele bagqoke kanjani ukuze babukeke kahle kulowomcimbi abasuke beya kuwona. Lokho kuhlangana kwabo bebonisana ngokuthi kufanele bagqokeni bagcina bephume nento eyodwa ababonisana ngayo lokho kuwukushuna.

Ukushuna
Ukushuna kuwukufaniselana uma niya emcimbini wesintu osuke uzoba sendaweni nibhince ngendlela efanayo. Ukushuna kubukeka kahle uma abantu beyiqembu ukuze kube kuhle kakhulu. Esikhathini samanje sekujwayeleke ukuthi labo abashunayo bafasele.

Ukufasela
Labo abafaselayo bathenga izipeletu eziyigolide kanye neziyisiliva, indwangu ewumbala othile lowo abasuke bevumelene ngawo ukuthi iwona abazowugqoka, amavesti noma izikibha, ithawula lasekhanda, ithawula kanye namaduku afakwa ezithweni kanye nezimbadada noma amateki abawagqoka ezinyaweni. Uma sebefasela bayahlangana batshengisane ukuthi bazofasela kanjani ukuze kube into efanayo kuwona wonke umuntu.

Ukufasela kwezintombi kuhlukile kokwalaba asebenezingane ngoba phela nabo bayashuna ngendlela yabo uma beya emaceceni. Lokho kusuke kwenzelwa ukuthi babonakale kungabe sekufanwa kungasabonakali onengane nongenayo ngoba phela nezinsizwa zisuke zifuna ukubona intombi egqoke kahle.

Kuba kuhle uma sebegqokile futhi kusuke kubonakala ukuthi lezizintombi zingamanono futhi ziyayithanda into yazo. Kuyenzeka zishune kanjalo kanti zisuke zihamba nengoma yendawo ezisuke zizofike ziyishayele ihlombe uma isisina bese abantu bethola ngaleyondlela ukuthi ezakephi behehwa phela indlela ezihlobe ngayo. Uthola nabanye sebethi bayathanda ukufasela ngoba bebona kuzona. Ukuhloba kuhle futhi kwenza umuntu abukeke kahle.

English Summary
Traditionally in rural areas people used to wear their traditional attire when attending traditional ceremonies. They would wear different outfits to different occasions and also became accustomed to dress up the same as the rest of the group.
They design their clothes using silver or gold safety pins, vests, a piece of cloth that they choose to wear, a hand towel they use to put on their heads, handkerchiefs they wear on their legs with traditional sandals. These traditional outfits distinguish young maidens from older girls and it can also identify an area where they are coming from.

By Zanele Shange

Leave a Comment