Indlela Ekuqiniswa Ngayo Ingane Ezelwe

Uke uzibuze ukuthi abantu basuke beqondeni uma bekhuluma ngokuthi ingane ezelwe iqiniswa kanjani? Sibe nengxoxo noMama Makhosazana Mdabe ohlala endaweni yaseNanda. Umama usixoxela ukuthi ngokwakwenziwa uma kuqiniswa ingane izelwe. Umama uthi yena wazala abantwana bakhe sezikhona izibhedlela okuchaza ukuthi akazalelanga ekhaya. Uqhubeke waveza ukuthi ngesikhathi esebuya esibhedlela nengane efika ekhaya kukhona umuntu omdala wesifazane uyena okwakufanele enze lomsebenzi. Umama omdala emndenini uzohamba abase umlilo uze ube namalahle azothathwa amalahle afakwe odengezini. Kube sekufakwa inyamazane (ingxube yemithi egxotshiwe esetshenziswa ezinganeni ezincane) kuwona amalahle kushunqe. Ingane iyakhunyulwa isale nqunu, bese udengezi lubekwe phansi ingane ilokhu idluliswa kulona ukuze iqiniswe ukhakhayi. Noma umuntu ezalele ekhaya kwakwenziwa lokhu ngoba umkhuba omdala. Kwenziwa ngesikhathi nje ingane izelwe lokhu.

Njengoba manje izingane zikhala ziqandule ikhanda ezinye uma nje kwenzeka zagibela nomuntu ophethe umuthi omubi kuzobonakala ngayo ikhala ingasathula. KUnenkolelo yokuthi yingoba abantu abaningi abasakwenzi lokhu uma umntwana ezelwe. Phela kuqala imithi yesintu iyona abantu ababeyikhonze kakhulu abanye baze bayisebenzise ngendlela engafanele njengabo abenzi bokubi. Ikhona nemithi esesetshenziswa ukuvikela lemimoya ethengwa ezitolo zemithi yesilungu (entress) ukuze zingeke zihogele imimoya emibi.

Futhi lokhu kwakwenziwa ngokushesha ngoba kwakwaziwa ukuthi baningi abantu abazovakasha bezobona ingane abanye kwakwenzeka ukuthi abazile ngokuhle ngoba phela uma ukhakhayi lusemanzi kwakulula ukuthi ingane igule kakhulu noma ize ishone kwakubonakala lokhu ngokuthi ukhakhayi wawuvele ushone phakathi.

Ziningi izizathu ezazingenza umuntu ukuthi asebenzise imithi yakhe emibi enganeni njengokuthi abe yisitha somzali noma abe nomona ngimpumelelo yabazali bengane ley obese ebona ukuthi akabazwise ubuhlungu ngokwenzakalisa yona ingane.
Okubalulekile kunakho konke ukuthi ingane yayikhula kahle ingangenwa imimoya emibi, ngoba noma ngabe ingane wawuhamba nayo ebusuku yayingavamisile ukuthi ihogele imimoya emibi ngoba yayisuke isiqinisiwe. Ziningi kakhulu izinto ezinhle ezanzenziwa ngokhokho bethu thina esingasazenzi ezinganeni zethu futhi ezazisiza kakhulu. Mhlawumbe imbangela yalokhu ukuthi abantu abaningi sebengamakholwa angasayisebenzisi imithi yesintu.

English Summary
There are many beliefs and customs associated with the birth of a new born in every family. Here we look at how they protected them against evil spirits. Mama Makhosazana Mdabe shared her experience when she gave birth to her children how they carried on with this custom. She mentioned that she gave birth in hospital to all her children but when she came home the first thing that her mother did (any old woman available at home can do this) was to make fire and take coal from the fire and put it in a plate/some sort of a container and take this inside the house where the baby is kept and they would put a powdered traditional medicine onto the coal and strip the baby naked. And they will hold the baby over this coal to make the crown of the head strong. This custom was done immediately after the child was born.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment