Imikhuba Nezinkolelo Ezenziwa Ngabantu Besilisa Ukuvikela Imishado Yawo

Emandulo lapho obaba bemizi babesalwa izimpi zezigodi noma zamakhosi noma behambe ngokomsebenzi beya ezimayini okwakubenza behamba isikhathi eside bengekho emakhaya. Ukungabikho komnumzane ekhaya ngenxa yalezizithu kwakungeyona into engajwayelekile emphakathini noma endaweni abayakhele. Ngalokho ziningi izimo noma izinto ezazenza nokuthi ukuthembana ekhaya kungabikho njengokuthi umnumzane uzobona kungumsebenzi wakhe ukuthi avikele umuzi wakhe noma ekude nawo. Lokho yayikwenza ngokusebenzisa imithi yesintu ukuqinisa ikhaya noma ukucupha umama wekhaya. Kubalulekile ukuthi siveze ukuthi ukucushwa kukamama kwakuba yimfihlo yakhe umnumzane wekhaya. Lomkhuba babewubiza ngokuthi babiyela imizi yabo.

Nazi izindlela ababebiyela ngazo imizi yabo noma ababecupha ngazo amakhosikazi abo:
Ukubanjwa unoxhaka
Lena kwakuyindlela enesihluku kakhulu futhi ebisetshenziswa uma unkosikazi kwaziwa ukuthi akanaso isimilo kodwa befuna ukumbamba oqotsheni nokuthi kube nobufakazi bokuthi uxegelwa isimilo. Indoda ibithatha umuthi othize bese iwuhlanganisa nobudoda benja uma iqeda ukuxhumana nenja yensikazi. Leloconsi lesidoda elitholakala uma ziqeda ukuqaqeka nje izinja, ilona ebelihlanganiswa nomuthi. bese kuba nendlela thize ezokwenziwa ukuthi ifike ibe kumuntu wesifazane lona ocushwayo. Umnumzane uzozama ngazo zonke izindlela ukuthi lenhlanganisela yakhe iyafinyelela kunkosikazi wakhe.

Ngalokho ibe isiyakhululeka indoda izihambela isikhathi noma esingakanani ekhaya. Uma kwenzekile kwaba njengokucabanga kwabo ukuthi umama wekhaya uxegelwa yisimilo nakanjani azithole eselala nomuntu wesilisa okungeyena ubaba wekhaya, kuzothi bangaqeda ukwenza umkhuba lowo, kothi lapho sekumele bahlukane, leyondoda isichithile, bese unoxhaka uyayibamba nabo bexhumana njengezinja owesilisa angabe esakwazi ukuphuma kowesifazane.

Okubi ukuthi lokhu kubonwa yibo bonke abantu ngoba akekho ongakwazi ukubahlukanisa ngaphandle komnumzane womuzi okunguyena obacuphile. Kuyothi angezwa abuye bese ebachela ngomuthi wokuthi baqaqeke. Kuthiwa abanye kuthi uma beqeda ukuhlukaniswa kube khona ofayo noma bafe bobabili. Kodwa futhi kuyenzeka ukuthi uma behlale isikhathi eside usizo bengalutholi, kunengozi yokuthi oyedwa noma bobabili baficwe sebefile.

Ukuhuda noma ukuzimoshela
Lena ngenye yezindlela ezisasetshenziswa namanje ezindaweni zasemaphandleni kanti nasezindaweni eziphucuzekile abantu bayayisebenzisa ukuvimba ukuthi abantu behlofe esibayeni sabo. Nalapha kusetshenziswa umuthi wesintu okubi kakhulu ngalendlela ukuthi kuba wujuqu ngoba umuntu uyafa uma ebambeke khona. Ngoba yena uyakwazi ukuthi aphume ngemuva kokuqeda umkhuba kodwa ube esekhishwa yisisu esingapheli aze aphelelwe ngamandla ashone. Noma angaphuthunyiswa esibhedlela akasizakali.

Ukucupha ngephika
Lapha kusetshenziswa imithi ethize ehlanganisiwe yase ifakwa kumnumzane wekhaya ngokuthi agcatshwe emzimbeni. Yena uzoyidlulisela kumama wekhaya ngokuthi bahlangane ngokocansi. Ngaleyondlela usuke esecushiwe. Uma naye engaziphethe kahle kwaba khona alala naye ngaphandle kwababa wekhaya lowomuntu uzophathwa yiphika elingelapheki aze abe uyashona.

Lemikhuba engenhla isenziwa namanje kodwa akusebona abantu abaganene kuphela abakwenzayo nabaqomene sekuyenzeka uzwe ukuthi umuntu ucuphile intombi yakhe. Okubi kakhulu ukuthi lowo ocushiwe noma owesifazane usuke engazi ngakho. Sekukuwe ukuthi lesimo usibheka njengento elungile noma engalungile.

English Summary
The use of traditional medicine to secure their relationships is mostly associated with women when they use love potions for their partners so that they cannot cheat on them. In this article we look at how men went to extremes to make sure that their wives or girlfriends don’t cheat on them. It is important to note that these traditional ways have bad consequences because in most cases they are irreversible or someone might die.

What is also bad about is that the other partner is not aware of it. It is called a ‘trap’. Most men will justify this behaviour by saying they are protecting their fiancé’s or they want to see if they can make them their future wives etc. Others will say they do it because they work away from home so it is important to secure their properties.

There are different things that they mix with traditional medicine like a dog’s sperm. It is said that after having an intercourse with a trapped woman that was trapped with a dog sperm, the man will not be able to remove his private parts from the woman. This was done to prove that all along the women have been unfaithful. The only person that can ‘disconnect’ them is the husband. He will sprinkle traditional medicine on them. It is guaranteed that if not one of them, both can die immediately after being relieved. Sometimes by the time the husband arrives one would have been dead already. Another popular trap is diarrhoea that is incurable until the person dies.

By: Mbusiswa Zuma

Leave a Comment