Imibuzo Yabantu / Community Questions

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the past month or two. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will grow!

  1. Ikhona yini into ekuthiwa umbondo kamkhongi? Uhanjiswa kanjani? Futhi uya kuphi?
  2. Emva komshado kuyayiwa yini kamkhongi ukuyodla isinqe?
  3. Yini eyenziwa umkhongi? Ingabe kukhona yini ekumele akuhambise kaMakoti noma akunike umakoti ngosuku lombondo noma ngomshado?
  4. I want to know more about the Tonga (praise name) surname?
  5. Ngifuna ukwazi kabanzi ngenkomo esuke isale emalobolweni ukuthi ihlatshelwa kuphi, kanti futhi ubani ekumele athenge inkomo ehlatshwa kamakoti uma eseshada?
  6. Ngicela usizo ngekhambi lomhluma ukuwulapha?
  7. Umsamo wenziwa kanjani uma wazalelwa ekhaya kodwa usushadelwe, kanti ke nabazali bobabili sebashona.
  8. Ngiyacela incazelo yaleli phupho. Ngiphuphe sengathi ngiphethe amafutha enkanyamba futhi lamafutha ebengilethela nenhlahla.  Ngabe kusho ukuthini lokhu?
  9. Hluza lesisaga. Ingahlaba umxhwele inkulumo yakho. Yini umxhwele. Sisuselwa kuphi lesisaga?

Siyabonga!

Leave a Comment