Ilongwe

Kwelinye lamakhasi sike sabhunga ngendaba yamalobolo, njengoba futhi sasike sabhala naphambili ukuthi umlobokazi uziphatha kanjani uma eganile. Besingakayifakeli ke amehlo le yengoduso nokuthi iziphatha kanjani. Ukuchaza nje, ingoduso umuntu osuke eselotsholwa noma eselotsholiwe sekushoda ukuthi ziwushaye nje kuphela.

Ngoba vele ukonakala nokulingeka yinto ebiyenzeka nasemandulo, umbuzo uthi ngokwesintu bekwenziwa njani uma ingoduso yakho ithe ukuphambuka endleleni yathatha unyathuko olusecele, phecelezi uma inguduso ishendezile yase ithola ilongwe. Ukunaba nje kancane, Ilongwe  ingane esuke itholwe ingoduso ngaphandle, kanti ke ivezandlebe lona ingane esuke itholwe umlobokazi ngaphandle.

Ngokwesintu  uma ingoduso noma umlobokazi etholwe esephutheni kwangena isidikiselo okungesona esasekhaya ebhodweni akaliwa phecelezi i-divorce ngoba usuke esethelwe ngenyongo emuzini agcagcele kuwo, lokho kusho ukuthi usuke esebikwe nakwabadala basemzini. Kunendlela yokwenza izinto noma  yokuvala ihlazo.

Imibono iyehlukana ke ngokwenhlawulo okumele ikhishwe yingoduso le esuke yonile, kodwa ke okujwayelekile ukuthi  ingoduso ibitshelwa ukuthi iyolanda inkomo yenhlawulo kubo, ngemuva kwalokho ubakhelwa indlu yakhe ngasesangweni bese  ephucwa ilungelo lokuba umfazi omdala. Lokhu kusho ukuthi indoda ibiphinde iqale phansi iganwe unkosikazi wesibili. Bekuthi uma kuwukuthi uyaqhubeka ukuziphatha ngaleyo ndlela noma esehlawulisiwe, umkhwenyana wakhe ubenelungelo lokumdingisa abuyele kubo futhi aphinde abahlawulise kubo.Ngemuva kwaleso senzo umkhwenyana usuke  esenegunya lokubadla  isibaya sonke njengenhlawulo.

Brief Overview

In previous articles we have discussed how husbands and wives should act, which includes respect, honour and faithfulness. However, we had not yet discussed what happens in a case of infidelity, specifically in which a wife commits adultery, is impregnated by another man and gives birth to a child outside of the marriage. This article details the repercussions that follow: in summary, the wife’s family is fined if such an event happens, then the next step is that the husband gets a second wife.

Leave a Comment