IJaji uVuka Tshabalala

UVuka Eliakim Maswazi Tshabalala uyiShansela yase-Durban University of Technology. Usebenze njengeJaji likaMongameli waseNatali. Ngo-1969 waba i-Black Advocate ukusebenzela eNatali. NgoSepthemba 1994, uTshabalala wakhushulelwa esikhundleni sokuba ngu-Senior Counsel Status by the State President.

UVuka, owaziwa kanjalo, wazalelwa e-Orlando East ngo-1937. Ngemuva konyaka umndeni wakhe wathutha wayozinza eThekwini.Ngemuva kokuphothula izifundo zakhe zamabanga aphansi esikoleni samabanga aphansi i-Fannin, uVuka wabhalisa esikoleni esidumile i-Loram Secondary School eThekwini unyaka. Wabe esethuthela ePholela Institution lapho ayengakwazi ukumelana khona nesimo sezulu esibandayo sase-Bulwer. Ngemuva kokuqeda ibanga 9 ePholela, uVuka wathuthela e-St Francis College e-Mariannhill ukuyofunda umatikuletsheni.

UVuka Shabalala waqashwa yi-Radiography Department yase-McCords Hospital ngo-1956. Waqhubeka nokuthola iziqu zakhe ze-Bachelor of Arts Degree e-University of Fort Hare ne-Law degree (LLB) e-University of Natal ngaleso sikhathi (manje eyi-University of KwaZulu –Natal) .UShabalala uqale ukusebenza nommeli u-O.K. UMofolo futhi waba ngummeli ngokugcwele ngaphansi kwe-Natal Law Society ngo-1996.

UVuka Tshabalala udlule ezinqinambeni eziningi zobandlululo.Ngo-1996 waba ngumeli wokuqala omnyama ukusebenzaeNatali. NgoMashi 1995 waqokwa njenge-Judge ye-Bisho High Court waphinde waqokwa njengePhini leJaji likaMongameli waKwaZulu Natali ngo-Okthoba 1998, kwaze kwaba nguFebhuwari 1999. Ngo-Okthoba 2000 waqokwa njengeJaji likaMongameli waKwaZulu Natali. UTshabalala waqokwa njengeShansela e-DUT ngomhlaka 1 Ephreli 2012. Njengamanje unguMeluleki we-Judicial Inspectorate kwa-Correctional Services.

Kepha uTshabalala akagcini ngokulandela izifiso zakhe kuphela. Ukholelwa ekubeni nobuntu futhi unikele ngempilo yakhe ekusebenzeleni umphakathi wakubo. Ubephethe izikhundla zobuholi ebhizinisini, ezemidlalo, ezemfundo, kanye nezinhlangano zamasiko, kufaka phakathi ukusebenza njengePhini likaMongameli woMkhandlu wama-YMCA waseNatali kanye nePhini likaSihlalo we-Clermont Advisory Board.

Udumo nengcebo akuzange kumuqede ubuntu nobuyena uVuka Tshabalala. Ngokungafani nabanye ochwepheshe abaningi asebephumelele abafudukele ezindaweni ezisezingeni eliphezulu eziseThekwini, uVuka ukhethe ukuhlala nabantu akhule nabo, elokishini e-Clermont. Uthi: “Ngiyayithanda imvelo nabantu lapho ngihlala khona.” UTshabalala unentshiseko ngezemidlalo, uthanda ibhola lezinyawo, igalofu kanye nesibhakela. Okubuhlungu, ukushonelwa kwakhe unkosikazi ngo-1986. Unezingane ezinhlanu.

Leave a Comment