IBangladesh Market eChatsworth, eThekwini

IChatsworth iyindawo egcwele amaNdiya iseningizimu yeTheku. IBangladesh Market eseChatsworth iyimakethe eyasungulwa ekuqaleni kwango-1980 kusukela osizini lomphakathi owawuncishwe amathuba owawubhekene nezinselelo zenhlalo, ezombusazwe kanye nezomnotho, ngakho-ke ukwazi ngomlando wemakethe kuwukwazi inqikithi yezepolitiki. Ngeminyaka yango-1980 uhulumeni wanika amaNdiya namaKhaladi izwi ephalamende kodwa wanciphisa lezi zinhlanga kwezombusazwe, ngaleyo ndlela kwasungulwa izinhlangano ezahlukene ukuze zihlinzekele izidingo zabantu emphakathini yabo kusetshenziswa izindlela ezingezona ezombangazwe. UMkhandlu Wokuxhumanisa waseChatsworth ungenye yezinhlangano ezaqalwa ukuhlinzeka ngezinsiza zezenhlalakahle futhi zigxile kakhulu kwizakhamuzi esezikhulile zaseChatsworth.

Ukwakhiwa kwemakethe

Umphakathi waseChatsworth wawuvame ukuthenga ezitolo ezinkulu ezinjengoCheckers. Futhi lezitolo zidayisa izithelo nemifino esemisha ngamanani aphansi kwabahola impesheni ngoLwesithathu, nobekwaziwa ngoSuku Lwempesheni (Pensioners Day). Kuthe uma imiswa isigubhukane, abahola impesheni badikibala njengoba bebengasakhoni ukuzithengela izithelo nemifino. Kube sekungena iChatsworth Coordinating Council yazama ukungenelela ukusiza abantu abadala abangakwazi ukuzisiza kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Izakhamuzi esezikhulile zanquma ukuthatha izinyathelo zazo futhi zasabela esinqumweni esisha ngokuba nokhukhulela ngoqo. Bahlangana njengomphakathi balwela inhloso eyodwa bahamba ibanga elingu-5km bebhikisha kodwa bangagqizwa qakala kanjalo nezimfuno zabo azifezekanga.

IHare Krishna Temple eChatsworth, eseduze naseCheckers lalinikeze kanye ngeviki umnikelo wezithelo nemifino ngomusa. Izakhamizi zazidayisa lezithelo nemifino kumalungu omphakathi kwase kubonakala ukuthi lokhu kufinyelela kubantu abaningi hhayi kubantu abadala basemphakathi kuphela. IHare Krishna Temple yabanikeza ingxenye encane yomhlaba emagcekeni ayo ukuze bahwebe ngezithelo nemifino emphakathini ukuze baqale eyabo imakethe bephakela umphakathi ngokwabo ngaphandle kokusebenzisana nabanye abantu. Umasipala wabafudukisela eBangladesh Market eWestcliff, eChatsworth wayiqamba ngamafulethi ayeseduze kwayo iBangladesh .

Imakethe namuhla

Imakethe manje isingaphansi kukamasipala kodwa inakekelwa amalungu omphakathi. Namuhla imakethe idlondlobele ngamakhulu emikhiqizo eyahlukene evela kubahlinzeki kanye nabanikazi bezitolo abavela ezindaweni ezikude njengaseStanger naseVerulam, enyakatho yeTheku. Ivulwa ngezimpelasonto, ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ekuseni kuze kube ntambama ukuze ihlinzeke nabaphuma emisebenzini futhi amanani ezinto ezithengiswayo abiza kahle kuyathengeka. Kunezinhlobonhlobo zemikhiqizo namasevisi ahlinzekwa emakethe, kusukela ekudleni, izingubo zokugqoka kuya ekulungisweni kwezinto. Imakethe iseduze nezithuthi zomphakathi, ngakho kulula futhi kukhona nendawo yokupaka amakhasimende. Bahamba eduze namatafula nezitolo ezahlukene futhi bathenga lapho abathanda khona. Indawo ibanentshukumo njengoba abantu bememeza beheha abangaba amakhasimende. Imakethe ixube izinhlanga futhi iwumphumela womlando okufanele siziqhenye ngawo.

Ibhalwe: Yoveshine Pillay

Leave a Comment