I-Adams College

Okuqukethwe

  1. Ibhodi laseMelika leMishini
  2. Ukusungulwa kwe kolishi i-Adams College
  3. Abake bafunda kulesikole
  4. IBantu Education Act ka-1953

Ibhodi laseMelika leMishini

UDkt Newton Adams wekolishi I Adams, ngaphansi kwe-American Board of Missions, wasungula isikole ngasemfuleni e-Amanzimtoti eningizimu yeTheku, esigcine sesaziwa nge-Adams College. U-RK Myeza, owake waba ngumfundi wase-Adams College futhi ongusomlando owayekhona I Adams isungulwa wabhala wathi: “I-American Board of Zulu Mission (njengoba yaziwa kanjalo) yehlulekile ukwenza amaZulu amaMelika futhi yehluleka ukuwenza amaKrestu, kodwa yaphumelela ukuwagqugquzela ukuthi afifinyelele emabangeni aphakeme kunaleyo ababaziwa ngayo yezikole zamabanga aphansi namabanga aphezulu.”

Abavangeli be-American Board, u-Newton Adams, Aldin Grout kanye no-George Champion, babejutshwe ukusebenza phakathi kwesizwe samaZulu, bafika endaweni ngo-1835. Ezinyangeni ezimbalwa nje base bevakashele iNkosi uDingane, nakuba iBhodi yabo yayibayele ukuba bengakwenzi lokho. Ngemva kwesikhashana babelwa isiqephu somhlaba ukuze bakhe imishini iNginani. Kwabekwa ushampeni eNginani, uGrout wayezovula imishini endaweni eyayizokwaziwa ngeGroutville, kanti u-Adams yena wasebenzela endaweni yaseMlazi nasoGwini.

Kungakapheli izinyanga ezintathu u-Adams wavula isikole esagcina saziwa njengesikole somndeni ngoNdasa 1836, ehlanganisa abantu abadala kanye nezingane endaweni eya esiteshini semishini. UMbalasi owayengumfelokazi wenkosi uDuze Ka Mnengwa KaKhondlo owabulawa ezimpini zobukhosi bukaShaka kanye nendodana yakhe uNembula eyayineminyaka eyisishiyagalombili bagcina sebeyingxenye yomuzi wakwa-Adams. Waba nesandla ekukhuliseni umsebenzi ka-Adams wokufundisa endaweni.

Ukusungulwa kwekolishi i-Adams College

Ngo-1847 u-Adams wanquma ukuthuthela eManzimtoti. Wakha isikole KwaSheleni, esiqanjwe ngoMnuz Shilling owahlala kule ndawo ngo-1846. Ngokuhamba kwesikhathi saba nesikole samabanga aphezulu, nesezimboni kanye nekolishi yokuqeqesha othisha. Kwakukhona esasibizwa nge-Amanzimtoti Boys Seminary kanye ne-Amanzimtoti Institute, eyaqanjwa ngokuthi i-Adams College ngaphansi kukaDkt Edgar Brookes owaba uthishanhloko walesi sikole ngo-1934. Umthetho weBantu Education Act ngo-1953 weba yisizathu ekutheni leli kolishi liqanjwe kabusha kwathiwa i-Amanzimtoti Zulu Training School, ikolishi yokuqeqesha othisha yona yavalwa. Ngesikhathi lo Mthetho uchithwa leli kolishi laqanjwa kabusha ngokuthi i-Adams College.

Abebengabafundi ekolishi e-Adams

Lesi sikole sinomlando onothile ngokuthi sikhiqize abantu abafana noMfundisi uJohn Dube owayezoba nguMengameli wokuqala we-ANC. Uphinde waba ngumhleli owasungula Ilanga laseNatali wasungula isikole samabanga aphezulu Ohlange ngo-1901. Abanye kubalwa uDkt ZK Matthews, Inkosi Albert Luthuli, Anthony Lembede, Epainette Moerane (umama kaMongameli Mbeki), Joshua Nkomo, Nkosazana Dlamini-Zuma, Ijaji. Pius Langa, Umntwana uMangosuthu Buthelezi nabanye abaningi. UDkt ZK Matthews waba yinhloko yokuqala emnyama kulesi sikole ngo-1925, Inkosi Albert Luthuli wayefundisa isiZulu noMculo kulesi sikole kanti uGovan Mbeki naye wayenguthisha khona.

IBantu Education Act ka-1953

I-Adams College, njengezikole eziningi ezinkulu zesikhathi sobandlululo, yabhekana nokuvalelwa ngaphandle kanye nokucwasa ngokwebala. “Umthetho we-Bantu Education Act cishe kwaba wumthetho omubi kakhulu owake washaywa ephalamende lobandlululo,” kusho u-Desmond Makhanya, owafunda e-Adams futhi oyisizukulu senkosi yase-Amanzimtoti, uMakhutha Makhanya. Izikole zase-Afrika zathathwa zaba ngaphansi kukaulumeni, ngenxa yokuntengantenga kwezinga lokufundisa, izinsiza nohlelo lwezifundo, othisha nabafundi ababekhalaza ngakho kakhulu. Ezinye zezakhiwo zokuqala zabhidlizwa, okunye okwangabe kusanakekelwa, sekudinga ukuvuselelwa. Izinsizakufunda zikalelekile , imisebenzi yangaphandle kwesikole iyashoda kanti amakilasi makhulu kakhulu. Okuhle nokho wukuthi ngo-2007 lesi sikole saphasa ngo-93% kumatikuletsheni.

Umthombo: https://www.historicschools.org.za

Leave a Comment