UGareth Cliff kanye noJohn Steenhuisen

Liphinde lazidonsela amanzi ngomsele iqembu leze politiki iDemocratic Allaince (DA) ngenkathi ongumholi walo esengxoxweni ebizwa ngokuthi iThe Burning Platform show okuwuhlelo lomsakazi uGareth Cliff. Kuloluhlelo bekubhungwa ngodaba lokuvota njengoba kuzovota amaqembu ezepolitiki ngomhlaka 1 Novemba nonyaka . Eze ezithole esimaxhapheshwini nje uMnu Steenhuisen ingoba ubevumelana nomsakazi uGareth Cliff ngokuthi indaba yodaba lobuhlanga ayibekwe eceleni abantu baqhubeke nezimpilo zabo babheke phambili. Lokhu kuhlabe kwalumela kwabohlanga lwabaMnyama bekhala ngokuthi kungani laba bebegxeka intokazi emnyama uma ikhala ngokuthi ukucwasa ngokwebala kusekhona eNingizimu Afrika. Abanye bakhale ngakho ukuthi laba bekungamele bagxeke uMudzuli Rakhivhane uma ekhuluma ngezinqinamba yena asedlule kuzo ngodaba lobuhlanga.

Kanti akusibona kuphela uGareth Cliff kanye noJohn Steenhuisen abanganelwe amanzi endlini, nesitolo sokudla iNandos naso njengabaxhasi baloluhlelo bangene bathi shiqe otakwini. Bona bagxekwa nje sekuke kwaba nezikhalo zokuthi bangena bagamanxe ezintweni zepolitiki baphinde benze namahlaya acwasa ngobuhlanga uma bekhangisa. Kanti kusenjalo, inhlangano yomphakathi ezimele iSA Natives Forum iveze ukuthi ukwenza kuka Gareth Cliff izokufakela isikhalazo kwabamele amalungelo abantu eNingizimu Africa “SA Human Rights Council (SAHRC) njengoba bekhala ngokuthi lokhu kubhebhethekisa ukucwasana ngokobuhlanga. iSA Natives Forum ikhiphe isitatimende esithi ““We condemn Gareth Cliff for treating Mudzuli Rakhivhane in such a racist manner to a point of saying nobody cares about the racism she experiences as a black woman”. Lokhu kusho khona ukuthi bayakuhlaba bayakuhlikiza ukungagqizwa qakala kwezikhalo zika Mudzuli Rakhivhane mayelana nokucwaswa ngokwebala.

Brief overview

Racism in South Africa is still a subject that touches many. Even those who like to pretend that its existence is a fallacy wake up to the news of either racist acts or comments. DA leader, Mr John Steenhuisen, and radio presenter, Gareth Cliff, made headlines recently when they seemed to ridicule Mudzuli Rakhivhane, of the ONE South Africa movement, when she gave details of her experiences of racism.

Leave a Reply