Community Questions / Imibuzo Yabantu

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the past month or two. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first staying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will grow!
 1. Ngabe uvelaphi umkhuba wokuzila ngezingubo ezimnyama kubantu abamnyama, babezila ngani emandulo.
 2. Regarding Zulu beliefs about the praying mantis, does that apply to the brown or green ones?
 3. Umemulo uqalaphi?
 4. Ukhona owazi ngoDlwedlwe owasala eWangu emva kwempi yaseNdondakusuka?
 5. How do people dress and dance during a Zulu wedding, what do they eat?
 6. Kugezwa kanjani uma umfelokazi eshonelwe egane kwabangawenzi amasiko kodwa sekucaca ukuthi kudingeka lona lelisiko lokugezwa, izinto azihambi kahle izingane zivelelwa amashwa.

5 thoughts on “Community Questions / Imibuzo Yabantu”

 1. ngicela ukubuza uma ungene kabili kuma periods enyangeni eyodwa nakhona ungena 2 days kubuye kunqamuke .kusuke kwenziwa yin.

  Reply
 2. usuke ungakhulelwe yin ?njengamanj kubuhlungu isinye kungathi ngzongena kuma periods kodwa akuphumi lutho

  Reply
 3. Ngicela ukubuza ukuthi ingakwazi yini ingane yami ukuthi izalwe nesibongo sami uma izalwa ngihlawulile ngenza konke abakubizile okuqondene nomtwana ngageza nomuzi wakhona.

  Reply
  • Mthobisi, kulombhalo we-Ulwazi Programme okhuluma ngokufakwa kwengane esibongweni sayo (https://www.ulwaziprogramme.org/2016/10/usiko-lokufakwa-kwengane-esibongweni-sayo/) umbhali uthi: “Uma abazali bengane begcina bengagcagcanga kodwa uyise wengane efuna ingane ibize isibongo sakhe, kuyaxoxiswana ngendlela okumele akhokhe ngayo, kuyaba izinkomo noma imali, kuyangomndeni ukuthi ufuna kuphi. Uma esekhokhile usengamthatha umntwana amubize ngesibongo sakhe.” Kuzodingeka ukuthi abakini baxoxe nabakwamama wengane njengoba ngokwesiko kuke kuthiwe uma ingane ihlawuliwe, isingathatha isibongo sikababa wayo.

   Reply

Leave a Comment