Amagama ezinkomo zokulobola

Izinkomo ezikhishwa uma kulotsholwa zinamagama azo ezibizwa ngawo.

Ubikibiki – inkomo umkhwenyana ayinikeza umkhwekazi wakhe ngesikhathi elobola.
Ubhaqa – inkomo umkhwenyana ayinika uyise kamakoti kuthiwa eyokukhanyisa indlela.
Ibheka – igama lanoma iyiphi inkomo yelobolo.
Umqholiso – inkomo ehlatshwa uma kuvakasha umakoti. Inkomo inikezwa unina kamakoti. Uma intombazane ilahlekelwe ubuntombi bayo ingakagani umfana uyayikhokha lenkomo noma ngabe ubengeke ashade naleyontombazane.
Umumba – inkomo enikwa unina kamakoti uma kulotsholwa.
Imvimba – inkomo enikezwa abazali bentombazane uma ikhulelwe.
Imvulamlomo – inkomo ekhishwa kuqala lapho kulotsholwa inikezwa uyise wentombi.
Inhlabisamthimba – inkomo ehlatshelwa umthimba uma kugcagcwa.
Ishoba – inkomo enikezwa umakoti ukuba ifike ihlatshwe emshadweni.
Isibhoma – inkomo ekhishwa emshadweni ihlatshelwe abesifazane.
Isiqondo – inkomo enikezwa ngabakwamakoti kwabakamkhwenyana mhla kugcagcwa.

English Summary
This is the list of cattle a groom gives to his in-laws for lobola (bride’s price). Each and every cow that he pays has a name and goes to either the mother or the father of a girl.

Leave a Comment