Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni iDurban lCC kwaba i-Albert Luthuli lCC

I-International Convention Centre yaseThekwini ibe yimpumelelo enkulu selokhu yasungulwa, isiza ukwenza iTheku libe ngelinye lamadolobha yezingqungquthela zaseNingizimu. I-ICC ibambe iqhaza emicimbini kanye nasezingqungqutheleni ezahlukahlukene okubalwa kuzo i-Non-Aligned Movement ne-World Conference on Racism. I-ICC isanda kunwetshwa, futhi manje ifaka inkundla yesimo sokusebenza kwezobuciko (state of the art performance arena).

U-Albert John Mvumbi Luthuli wazalwa ekupheleni kwe-19th century endaweni eyayiyi-Southern Rhodesia (manje eyiZimbabwe). Ngemuva kokuqeqeshelwa ukuba nguthisha, uLuthuli wajoyina i-ANC ngo-1945 futhi wakhethwa waba ngumongameli wesifundazwe saseNatali ngo-1951. Ngo-1952 wasiza ekuholeni iDefiance Campaign, ngemuva kwalokho waqokwa waba nguMongameli Jikelele we-ANC. Ngo-1961 waba ngumnqobi wokuqala wase-Afrika womklomelo wokuthula weNobel.

Umbalo nezithombe kwakhiwe yinxenye ye- “No Longer at This Address” umbukiso nguPeter Machen

Leave a Comment